Daily Archives: 2021-11-09

“Apple”-iň ilkinji kompýuteri auksionda

Tehnologiýa ägirdi “Apple” kompaniýasynyň ilkinji önümi bolan “Apple-1” kompýuterleriniň biri şu hepde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda auksiona çykarylýar. Stiw Jobs tarapyndan döredilen 45 ýyllyk kompýuteriň...

Türkmen hünärmenleri MTCP 2021 hünär ýokarlandyryş okuwlaryny tamamlady

Malaziýanyň Tehniki hyzmatdaşlyk maksatnamasynyň (MTCP) çäklerinde şu ýylky hünär ýokarlandyryş okuwyna türkmen hünärmenleriniň 27-si gatnaşdy we üstünlikli tamamladylar. Döwletara ylalaşyk esasynda alnyp barylýan bu...

Türkmenistandan Russiýa nobatdaky uçar gatnawy meýilleşdirilýär

Türkmenistanyň Türkmenabat şäherinden Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherinde nobatdaky ýörite uçar gatnawyny amala aşyrmak meýilleşdirilýär. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň Konsullyk gullugynyň "Telegram" jemgyýetçilik torunda...

Türkmenistanyň we Türkiýäniň daşary işler ministrleriniň telefon söhbetdeşligi

Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Türkiýäniň daşary işler ministri Mewlüt Çawuşoglunyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Türk metbugatynyň habaryna görä, iki ýurduň daşary...

Irki çagalyk döwrüne häsiýetnama

Çaganyň bäbeklik döwrüniň häsiýetnamasy  hakynda maglumat beripdik. Bu sanynda hem çaganyň irki çagalyk döwrüne degişli maglumat bermegi makul gördük. Ylymda irki çagalyk döwrüne başgaça mekdebe...

Jana şypa, derde derman miweler

                                              Çereşnýa Çereşnýa...

Bitkoin rekord derejede hümmetlendi

Tutuş dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan kabul edilip-edilmejekdigi heniz heniz hem sorag astynda bolsa-da, kriptopullar durmuşymyza gün-günden içgin siňýär. Dogry, soňky günlerde olaryň görnüşleri diýseň köpeldi....

4-nji tapgyryň duşuşyklary geçirildi

Düýn ― 8-nji noýabrda Türkmenistanyň futbol çempionatynyň Ýokary ligasynda 4-nji tapgyryň duşuşyklary geçirildi. Olarda «Ahal» «Şagadamy», «Energetik» «Merwi», «Nebitçi» «Aşgabady», «Altyn asyr» bolsa «Köpetdagy»...

Angliýadan “Sinowak” karary

Angliýa “Sinowak”, “Sinofarm we “Kowaksin” sanjymlary tassyklanan sanjymlaryň sanawyna goşjakdygy mälim edildi. Şeýlelik bilen, Türkiýe, Birleşen Arap Emirlikleri, Malaýziýa we Hindistan ýaly ýurtlarda bu...

Awstriýanyň kompaniýalary Türkmenistana maýa goýmaga çagyryldy

Awstriýa Respublikasynyň daşary işler ministri Mihael Linhart Türkmenistanda saparda bolýar. Ozal hem habar berşimiz ýaly, Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça sapar amala aşyran Awstriýanyň ministri...