Daily Archives: 2021-11-08

“Sinowak”-dan “Covid-19” görnüşlerine garşy täze sanjym

Hytaýyň “Sinowak” kompaniýasynyň lukmançylyk müdiri Ýongjun Gao, “Covid-19” -yň täze görnüşlerine garşy sanjymlary taýýarlamak bilen işlerini tamamlandyklaryny aýtdy. “Sinowak” kompaniýasynyň lukmançylyk müdiri Ýongjun Gao döreden...

Millionlarça yzarlaýjylaryna sowal: “Teslany” satmalymy?

Dünýäniň iň baý adamy we “Tesla” kompaniýasynyň düýbüni tutujy Ilon Mask  bir twit bilen ýene-de ünsi özüne çekdi. Mask 62 milliondan gowrak yzarlaýjysyndan “Tesla”...

COVID-19: GDA ýurtlarynda çagalara sanjym edilip başlandy

Mälim bolşy ýaly, Kosta-Rika dünýäde ilkinji bolup, çagalara hem koronawirus ýokanjyna garşy sanjym etmegi hökmany derejä çykardy. ABŞ-da bolsa, bu ýagdaý meýletindir. Çagalara sanjym...

Türkmen aýna önümleri Ukraina eksport edilýär

Ýurdumyzyň aýna senagatynyň iri «Türkmenaýnaönümleri» kärhanasy Ukraina aýnanyň birinji tapgyryny ugratdy. Türkmen aýna çykaryjylarynyň önüm eksport edýän ýurtlarynyň sany barha artýar. Bu barada  «Türkmenistan:...

Gün energiýasy bilen kofe gowruldy

Italiýada Gün energiýasyndan peýdalanyp, kofeni nädip gowurmalydygyny öwrendiler. Italiýanyň “PuroSole” kompaniýasy bu babatda innowasiýa tehnologiýany döretdi. Bu taslamany esaslandyryjylaryň üçüsi, kofe dänäsini gowurmak üçin Gün...

“EarthSense” tarapyndan işlenip düzülen oba hojalyk “TerraSentia” roboty

Takyk oba hojalyk ekinlerden ýygnan maglumatlary ulanyp, maşyn öwreniş modellerini gurmak mümkinçiligini berýär. Şeýle-de bolsa, maglumatlaryň yzygiderli berilmegini göz öňünde tutýar, esasanam lokallaşdyrylan maglumatlar,...

Lawanda ýagynyň peýdasy

Lawanda ösümligi özüniň gözelligi we hoşboý ysy bilen köpleri has-da ruhlandyrýar. Hünärmenler bu ösümligiň ýagynyň adam saglygy üçin peýdaly taraplarynyň bardygyny belläp geçýärler. Lawanda ýagy...

Kädi çigidi ýagynyň peýdasy

Kädi çigidinden alynýan ýaglar  aminokislotalary öz içine alýandygy sebäpli, strese we depressiýa örän peýdalydyr. Süňkleri güýçlendirýär, gandaky holesterini azaltmakda täsirlidir. Içegeleriň kadaly işlemegine kömek...

Noly kim oýlap tapdyka?!

Hiç hi­li ba­ha­sy ýok hem bol­sa, ma­te­ma­ti­ka­ny nol­suz göz öňü­ne ge­tir­mek müm­kin däl. Islendik sany nola köpeltseň hem jogaby nol bolýar. Goşmakda we aýyr­mak­da...

Hytaýyň eksporty 300 milliard dollardan geçdi

Soňky ýyllaryň içinde Hytaýyň eksportunyň beýleki döwletlere garanyňda has okgunly ösýändigi baradaky maglumatlardan siz hem habarlysyňyz. Bu ösüş oktýabr aýynda hem özüniň netijesini görkezdi....