Daily Archives: 2021-11-06

7-nji noýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

Hormatly Prezidentimiz ählihalk bag ekmek dabarasyna gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen ýurdumyzda giň gerimde ählihalk bag ekmek dabarasy geçirildi. Bag ekmek dabarasyna Türkmenistanyň Prezidenti, Hökümet agzalary, ýurduň ministrlikleriniň we pudaklaýyn...

Dünýädäki iň uly kädi Ginnesiň rekordlaryna girdi

Italiýada öndürilen kädi, Ginnesiň rekordlar kitabyna 1,226 kilograma barabar dünýädäki iň uly kädi hökmünde girdi.Italiýanyň Toskana şäherindäki Siena şäherinde ösdürilip ýetişdirilen kädi Ginnesiň rekordlar...

Hytaýda eýesi tarapyndan taşlanan it auksionda 25 000 dollara satyldy

Hytaýda eýesi tarapyndan taşlanan “Şiba Inu” tohumy bolan “Deng Deng” atly it  auksionda 25 000 dollara (160,000 ýuana) satyldy.Hytaýda, Deng Deng atly “Şiba Inu”...

Ýewropanyň iň owadan şäherçeleri

Ýewropanyň iň owadan şäherleriniň syýahat sanawyňyzdadygyna ynanýarys. Şeýle-de bolsa, Ýewropanyň ajaýyp şäherleri ýaly kiçi şäherçeleri hem binagärçiligi, taryhy we medeniýeti bilen görmäge mynasypdyr. Ine aşakdakylar...

«Merkezi Aziýa–Koreýa Respublikasy» hyzmatdaşlyk Forumynyň çäklerinde duşuşyk geçirildi

2021-nji ýylyň 5-nji noýabrynda Duşanbe şäherinde gatnaşyjy-ýurtlaryň Daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň derejesinde şu ýylyň 30-njy noýabrynda geçirilmegi meýilleşdirilýän 14-nji «Merkezi Aziýa–Koreýa Respublikasy» hyzmatdaşlyk Forumyna...

Ýaponiýada raýatlara nagt pul goldawy berler

Ýaponiýada koronawirus ýokanjynyň ýurduň raýatlarynyň ykdysady bähbitlerine ýetiren zyýanyny azaltmak üçin nagt pul kömegini bermek göz öňünde tutulýar. Ýurduň "Kýoda" habarlar gullugynyň habayrna görä, Ýapon...

Şawkat Mirziýoýew täzeden prezident wezipesine girişdi

Şu ýylyň oktýabr aýynda geçirilen prezident saýlawlaryna ýeňiş gazanan Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew kasam kabul edip, täzeden wezipesine girişdi. 24-nji oktýabrdaky saýlawlarda saýlawçylaryň 80...

Hawi resmi taýdan “Barselonanyň” tälimçisi boldy

Ispaniýanyň "Barselona" toparynyň ozalky ýarymgoragçysy Hawi Hernandezi bu toparyň baş tälimçisi boldy. Toparyň metbugat gullugynyň habar bermeigne görä, 41 ýaşly hünärmen bilen 2024-nji ýyla...

Türkmen-gyrgyz bilelikdäki gaznany döretmek maslahatlaşyldy

Gyrgyz Respublikasynda geçirilen Ýewropa Bileleşigi-Merkezi Aziýa birinji Ykdysady forumyna gatnaşan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Çary Gylyjow bu ýurduň Ministrler Kabinetiniň Başlygy Akylbek Žaparow...