Daily Archives: 2021-11-05

Jemi 100 000 gezek tomaşa: “Ata Watan Ýyldyzlary” Show

“Ata Watan Ýyldyzlary” show gepleşigi jemi 100.000 gezek tomaşa edildi. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň täze show gepleşigi bolan “Ata Watan Ýyldyzlary”  gepleşigine jemi 100...

Türkmenistan Türki dilli ýurtlaryň hyzmatdaşlyk geňeşiniň sammitine gatnaşar

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisi geçirildi. “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, mejlisiň barşynda ýanwar-oktýabr aýlarynda ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli...

Döwlet ýolbaşçylaryna berk käýinç we käýinç yglan edildi

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisi geçirildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasaryna hem-de ministrlikleriň we pudak...

Hawi “Barselona” tälimçi bolup dolandy

Mälim bolşy ýaly, Ispaniýanyň futbol ägirdi "Barselona" topary tälimçisi Ronald Kumany wezipesinden boşadandan soňra bu wezipä özüniň ozalky futbolçysy Hawi Herhandezi bellemegi meýilleşdirýärdi. Şondan soňra...

Dünýäniň iň uly ýeralmasy

Täze Zelandiýanyň Hamilton şäherinde bir jübüt öz howlusyndaky haşal otlaryny arassalap ýören wagtlary dünýäniň iň uly ýeralmasyny tapdylar. Agramy 8 kilograma barabar bolan ýeralma...

Üzümiň adam saglygyna edýän täsiri

Beýleki miweler bilen deňeşdirenimizde has köp witaminlere baý miweleriň biri üzümdir. Üzüm tagamy, dürli reňkli görnüşleri bilen dünýäniň iň meşhur miwelerindendir. Ol köpýyllyk ösümlik...

“Converse” markasy barada bileýin diýseňiz

M.Konwers  XX asyryň başlarynda gurlan amerikan  aýakgap öndürijisidir. “Converse” markasy 1908-nji ýylda M.Konwers  döredildi.  Ol zenanlar , erkekler we çagalar üçin aýakgaplar öndüripdir. 1910-njy...

Ýewropa Bileleşigi – Merkezi Aziýa Ykdysady forumy geçirilýär

Gyrgyz Respublikasynyň paýtagty Bişkek şäherinde Ýewropa Bileleşigi - Merkezi Aziýa birinji Ykdysady forumy geçiirlýär. Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparowyň hem-de Ministrler Kabinetiniň Başlygy Akylbek Žaparowyň...

Aşgabat-Stambul-Türkmenabat ýörite uçar gatnawy amala aşyrylýar

«Türkmenistan» awiakompaniýasy 2021-nji ýylyň 6-njy noýabrynda Aşgabat-Stambul-Türkmenabat ugry boýunça ýörite uçar gatnawyny ýerine ýetirer. Bu barada Stambulyň halkara howa menziliniň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär. Howa...

ABŞ-da iki gubernator aýlygyny bitkoinde alar

«Nýu-Ýorkuň» ýakynda geçirilen saýlawlarda saýlanan gubernatory Erik Adams ilkinji üç aýlygyny bitkoinde aljakdygyny mälim etdi. Demokratik partiýa tarapyndan dalaşgär görkezilip, berlen sesleriň ýaryndan gowragyny alan...