Daily Archives: 2021-11-04

5-nji noýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

Türkmenistan ÝB – Merkezi Aziýa ykdysady forumyny gatnaşýar

Türkmenistan döwletimiz Gyrgyz Respublikasynyň paýtagty Bişkek şäherinde geçiriljek ilkinji Ýewropa Bileleşigi (ÝB) — Merkezi Aziýa ykdysady forumyna ýokary derejede wekilçilik eder. Türkmenistandan bu foruma Ministrler...

Dünýädäki “Covid-19” dermany üçin ilkinji tassyknama

Angliýanyň dermanlar we saglygy goraýyş önümlerini kadalaşdyrmak geňeşi (MHRA) öz beýanynda “Merk” we “Ridgeback” bioterapewtiki tarapyndan işlenip düzülen “Covid-19” dermanyny tassyklandygyny mälim etdi. Dekabr aýynyň...

“Ford” kompaniýasyndan “Covid-19” sanjym karary

ABŞ-nyň awtoulag kompaniýasy “Ford” öz işgärleri üçin hökmany sanjym kararyny kabul edendigini habar berdi. Kompaniýa işgärlerine 8-nji dekabra çenli “Covid-19” sanjymynyň hökmany boljakdygyny, sanjym edilmedik...

Kompaniýalar işgärleri dolandyrmakda akylly tehnologiýadan peýdalanar

Pandemiýa bilen baglanyşykly iş alyp barmagyň täze nesil usullary akylly tehnologiýalaryň adam resurslaryny dolandyrmakdaky ähmiýetini açdy. Gözlegiň netijesine görä, her iki kompaniýanyň biri akylly...

Saz diňlemek saglyga peýdaly

Saz diňlemek ynsanyň ruhuny göterýär. Alymlaryň ençeme geçiren barlaglarynyň netijesinden soňra, saz diňlemegiň ynsany fiziki we ruhy taýdan  sagdynlaşdyrýar. Saz diňlemek uky bozulmalaryna, gaýgy,...

Iň täsin kitap sahaplary

Okumyş adam hemişe täze kitabyň, şeýle hem özüne öň näbelli awtorlaryň eserleriniň, mahlasy paýhas gorundan ýüki ýetik döredijilik dürdäneleriniň gözleginde. Mahal-mahal ozal okan kitaplarymyz...

Gyrgyzystan Türkmenistandan elektrik toguny alýar

Gyrgyz Respublikasy Türkmenistandan elektrik energiýasyny täjirçilik bahasyndan import edýär. Türkmenistan bilen gazanylan ylalaşyk esasynda göz öňünde tutulan elektrik energiýasynyň 60 göterimi Gyrgyz Respublikasy tarapyndan...

 Welosiped öndürmekde iň öňdebaryjy ýurt

Por­tu­ga­li­ýa we­lo­si­ped ön­dür­mek­de Ýew­ro­pa ýurt­la­ry­nyň ara­syn­da öňe saý­lan­ýar. Ýew­ro­pa­nyň sta­tis­ti­ka gul­lu­gy «Eu­ros­tat»-yň ha­ba­ry­na gö­rä, ge­çen ýyl bu ýurt­da iki ti­gir­li ulag se­riş­de­le­ri­niň 2,5 mil­li­on­dan...

Üns beriň, bäsleşik!

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli 2021-nji ýylda ulanmaga berlen iri önümçilik we medeni-durmuş maksatly binalaryň...