Daily Archives: 2021-11-03

4-nji noýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

THY: Stambul-Türkmenbaşy-Stambul uçar gatnawy meýilleşdirilýär

Türkiýäniň “Türkhowaýollary” kompaniýasynyň Aşgabat şäherindäki şahamçasy tarapyndan  “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyna gelip gowşan täze maglumata görä, bu kompaniýa şu ýylyň 7-nji...

Eýran Türkmenistana awtoulag önümlerini eksport etmäge taýýar

Eýranyň  “Iran Khodro Industrial Group” awtoulag kompaniýasynyň baş müdiri Farşad Mogimi, benzin we gysylan tebigy gaz metany bilen hereket edip bilýän goşa ýangyç ulgamly...

Telekeçilere ekin ekmek üçin köp ýer bölünip berilýär

Ilatyň täze miwelere we iýmişlere bolan islegini kanagatlandyrmak üçin Türkmenistanyň telekeçileri degişli ekinleri ekmäge bölünip berlen ýerleri köpeldýärler we witamin önümlerini saklamak üçin ýurdumyzyň...

40 günlük bag ekmek çäresi yglan edildi

Özbegistan Respublikasynda 2-nji noýabrdan-10-njy dekabr aralygynda 40 günlük ählihalk bag ekmek çäresine badalga berildi. Ýurduň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň ýolbaşçylygynda ilaty ýaşaýyş jaý bilen üpjün...

Lionel Messi Maýamidäki kaşaň jaýyny satýar

600 million dollar baýlygy bolan Fransiýanyň “Pari-San-Žermen” toparynyň argentinaly ýyldyzy Lionel Messi ABŞ-nyň Maýami şäherindäki kaşaň jaýyny 7 million dollara satuwa çykardy. 34 ýaşly argentinaly...

Katarly şeýhler Russiýa aralaşýar

Angliýanyň "Mançester Siti" toparynyň eýesi bolan "City Football Group" holdingi Russiýanyň "Spartak" toparynyň hem gymmat bahaly kagyzlarynyň 20 göterimini satyn almagy meýilleşdirýär. Bu barada...

Russiýanyň uniwersitetlerine ýüz tutmagyň möhleti uzadyldy

Russiýa Federasiýasynyň ýokary okuw mekdeplerine ýüz tutmak we resminamalary elektron görnüşde tabşyrmagyň möhleti 2021-nji ýylyň 25-nji noýabryna çenli uzadyldy. Türkmenistanyň hem-de GDA-nyň beýleki ýurtlarynyň...

Gara ýollar dünýä ünlelerine laýyk getirilýär

Şäher infrastrukturasyny mundan beýläk-de ösdürmek Aşgabadyň geljeki gurluşyklaryny alyp barmagyň esasydyr. Ol täze awtoýollary gurmagy we köneleriniň durkuny täzelemegi üpjün edýär. Soňky ýyllarda paýtagtda...

Bitarap Türkmenistanda ýüpekçiligiň medeniýeti

Garaşsyzlyk ýyllarynda ähli pudaklar bilen bir hatarda ýurdumyzyň dokma senagaty pudagynda hem uly özgertmeler üstünlikli durmuşa geçirilýär. Pudaga ägirt uly maýa goýum serişdeleri gönükdirilip,...