Daily Archives: 2021-11-02

Konte “Tottenhem” toparyna tälim berer

Angliýanyň “Tottenhem” toparynyň ýolbaşçylary toparyň täze tälimçisi Antonio Konte bilen şertnama baglaşdy. Düýn habar berşimiz ýaly, toparyň öňki tälimçisi portugaliýaly Nunu Eşpiritu Santu wezipesinden boşadylypdy....

3-nji noýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

Awstraliýa Hytaýyň we Hindistanyň sanjymlaryny ykrar etdi

Awstraliýanyň derman serişdelerini kadalaşdyryjy edara Terapewtiki Önümler Dolandyryşy (TÖD) Hindistanyň “Bharat Biotech” kompaniýasy tarapyndan öndürilen “Kowaksini” we Hytaýyň “Sinopharm” kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen “BBIBP-CorV”...

“iPhone” awtoulag heläkçiligini habar berer

“Apple” kompaniýasy “iPhone” smartfonlarynyň awtoulag heläkçiligini anyklamagyny we gyssagly kömek belgisine awtomatiki usulda aýlamagyny isleýär. ABŞ tehnologiýa ägirdi “Apple” ulanyjylary üçin täze howpsuzlyk aýratynlygyny durmuşa...

Taýland 18 aýdan soň gapylaryny açýar

Taýland 18 aýdan soň syýahatçylara gapylaryny açdy. Ýurt “Covid” sanjymy edilen 60-dan gowrak "pes töwekgelçilikli" ýurtdan syýahatçylara karantine girmezden ýurda girmäge mümkinçilik berdi. Häzirki...

Hindistan gurakçylygyň çözgüdini gözleýär

Arassa suwdan peýdalanmak kynçylygyny başdan geçirýän Hindistanda müňlerçe ýyl ozal gurlan we binagärlik täsinlikleri hasaplanýan "basgançakly suw guýularyny" dikeltmäge başlady. Birnäçe asyr mundan ozal...

Abu Seýid Ahmet Mänewi – ussat mugallym, alym

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň okuw-terbiýeçilik işini kämilleşdirmek, ýurdumyzyň ylmy ulgamyny ösdürmek boýunça gol çeken resminamalary mugallymlaryň işinini täzeden gurmagy talap edýär. Şol nukdaýnazardan ussat...

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk ýörelgesi

Hemişelik Bitaraplyk türkmen halkynyň gadymdan gelýän parasatlylygyny şöhlelendirmek bilen, Türkmenistanyň halkynyň häzirki döwürdäki bähbitlerine laýyk gelýär hem-de dünýä bileleşiginiň ösüş hereketlerine sazlaşykly utgaşýar. Hut...

Adaty türkmen tanslary medeni mirasymyzda

Türkmen halkynyň milli däp – dessurlary, kada-kanunlary, adat-ýörelgeleri müňýyllyklaryň dowamynda kemala gelendir. Ata-babalarymyzyň millet hökmünde kemala gelmeginde bu gymmatlyklaryň ähmiýeti juda uly bolupdyr. Türkmen medeniýeti...

Baýlygy 300 milliard dollara ýetdi

«Tesla» hem-de «SpaceX» kompaniýasyny esaslandyran Ilon Mask emlägi 300 milliard dollara ýeten ilkinji adam boldy. Bu barada "Forbes" žurnaly habar berýär. "Tesla" kompaniýasynyň öndürýän elektrikli...