Daily Archives: 2021-11-01

Türkmenistanyň Hökümet wekiliýetiniň Owganystana sapary

2021-nji ýylyň 30-31-nji oktýabry aralygynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Owganystanda iş saparda boldy. Kabul şäherine bolan...

Mask dünýäniň azyk meselesini çözmäge gatnaşmakçy

Umumadamzat bähbitli başlangyçlaryň hemişe tarapynda durýan milliarder Ilon Mask ýene bir başlangyç bilenn çykyş edýär. Ol adamzadyň azyk bilen üpjünçiligi üçin öz eýeçiligindäki «Tesla»...

4 aýdan soňra wezipesinden boşadyldy

Angliýanyň "Tottenhem" toparynyň ýolbaşçylary toparyň şowsuz çykyşy hem-de geçen hepde "Mançester Ýunaýted" toparyndan 3:0 hasabynda utulandan soňra tälimçi portugaliýaly Nunu Eşpiritu Santu wezipesinden boşadyldy. 47...

2021-nji ýylyň sözi saýlandy

Oksford iňlis dili sözlügi tarapyndan "vax” (sanjym) sözüni 2021-nji ýylyň ýylyň sözi hökmünde saýlap alandygyny mälim etdi. "Oxford Languages" atly kompaniýa dünýä belli Oksford iňlis...

Dünýädäki iň agyr kädini ösdürip ýetişdirdi

Italiýanyň oba hojalyk fermalarynyň birinde dünýäniň iň agyr we iň uly kädisi ösdürilip ýetişdirildi. Bu bakja önüminiň agramy 1226 kilograma deňdir. Bu barada Ginnesiň...

Iň kiçi maýmyn Marmozetka

Ýer ýüzünde owadan we dürli görnüşli haýwanlar duş gelýär. Haýwanlar                    biri-birlerinden boýy, agramy, güýji boýunça tapawutlanýarlar. Tebigatyň döreden täsinligi hökmünde marmozetka atly iň kiçijik...

28 ýyl mundan ozal Ýewropa Bileleşigi döredildi

1993-nji ýylyň 1-nji noýabrynda Ýewropa Bileleşigi resmi taýdan döredildi we ol 27 Ýewropa döwletiniň syýasy we ykdysady birleşmesi bolup hyzmat edýär. Ýewropa Bileleşiginiň çäklerinde kanunçylygyň...

7 milliard doza sanjym edildi

Tutuş dünýäde koronawirus ýokanjyna garşy 7 milliard dozadan gowrak sanjym edildi. Bu sanjymlaryň agramly bölegi 3 ýurduň paýyna düşýär - Hytaý (2.3 mlrd), Hindistan...

590 günden soňra ilkinji halkara gatnawy kabul etdi

Awstraliýanyň Sidneý howa menzili 590 günden soňra ilkinji halkara uçar gatnawyny kabul etdi. Awstraliýanyň hökümeti awiagatnawlary täzeden dikeltmek boýunça maksatnamasyny işläp düzdi. Sidneý şäheriniň howa...

COP26 halkara maslahaty geçirilýär

Şotlandiýanyň Glazgo şäherinde Birleşen Milletler Guramasynyň Howanyň üýtgemeginiň ýaramaz täsirlerine garşy göreş baradaky çarçuwaly konwensiýasynyň (COP26) 26-njy maslahaty geçirilýär. Bu maslahatyň öňüsyrasynda Italiýanyň Rim şäherinde...