Daily Archives: 2021-10-27

28-nji oktýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

TNGIZT bilen “Petro Gas LLP” kompaniýasy şertnama baglaşdy

Paýtagtymyz Aşgabatda geçirilen «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2021» atly XXVI halkara maslahatynyň çäklerinde birnäçe resminamalara gol çekildi. “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, Türkmenbaşydaky...

“Ýug-Neftegaz” kompaniýasy bilen ylalaşyk gazanyldy

Paýtagtymyz Aşgabatda geçirilen «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2021» atly XXVI halkara maslahatynyň çäklerinde birnäçe resminamalara gol çekildi. “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, ýurdumyzyň...

Türkmen gazyndan ammiak we metanol öndüriler

Şu gün günüň ikinji ýarymynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp, «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2021» atly XXVI halkara maslahaty...

Türkmenistan Owganystana goňşy ýurtlaryň ministrleriniň duşuşygyna gatnaşdy

Eýran Yslam Respublikasynda gulluk iş saparynda bolýan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow Owganystana goňşy bolan döwletleriň daşary işler ministrleriniň...

12 sagatda 1,7 milliard dollarlyk önüm satdy

Hytaýly  "Dodak boýagynyň şasy" atly göni ýaýlym edýän blogçy mahabat aksiýasynyň çäginde 1,7 milliard dollarlyk önüm satdy. Ol arzanladyş satuwyna bagyşlanan mahabat aksiýasy mynasybetli 12...

Maradonanyň hatyrasyna duşuşyk geçiriler

"Barselona" we "Boka Huniors" 2020-nji ýylyň noýabr aýynda aradan çykan Diego Maradonanyň hatyrasyna ýoldaşlyk duşuşygyny geçirer.Duşuşyk 14-nji dekabrda Er-Riýadda geçiriler we bu ady rowaýata...

OPEC: Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga taýýar

Paýtagtymyz Aşgabatdaky Söwda-senagat edarasynyň mejlisler zalynda «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2021» atly halkara maslahaty geçirilýär. Onuň işine ilkinji gezek Nebiti ekport ediji ýurtlaryň guramasynyň...

Aşgabatda halkara nebitgaz forumy başlady

Paýtagtymyz Aşgabatda «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2021» atly halkara maslahatyň öz işine başlady. Ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasynyň mejlisler zalynda geçirilýän halkara foruma dünýäniň ençeme...

“BioNTech” Afrikada sanjym öndürer

Germaniýanyň "BioNTech" kompaniýasy Afrikanyň Senegal we Ruanda döwletlerinde sanjym öndürýän desga gurmagy meýilleşdirýär. Täze görnüşli koronawirus (Kovid-19) sanjymyny öndüriji, Germaniýanyň biotehnologiýa kompaniýasy "BioNTech" sanjym önümçilik...