Daily Archives: 2021-10-26

Çagalar üçin jemgyýeçilik tory düzgünnamasy

Awstraliýa sosial media kompaniýalaryna 16 yaşdan kiçi ulanyjylar üçin ene-atalaryň razyçylygyny almaga rugsat bermegi meýilleşdirýär. Bu barada taýýarlanan kanun taslamasyna görä, internet platformalary üçin 10...

Jeff Bezos kosmos stansiýasyny gurýar

“Amazon” kompaniýasynyň esaslandyryjysy Jeff Bezosyň “Blue Origin” kompaniýasy 2030-njy ýyla çenli täjirçilik maksatly kosmos stansiýasyny gurjakdygyny mälim etdi. “Blue Origin” kosmos stansiýasynyň “Boeing” ýaly 5...

Türkmenistanyň we Eýranyň daşary işler ministrleri duşuşdy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Eýran Yslam Respublikasynyň paýtagty Tähran şäherinde gulluk iş saparynda bolýar. Eýranyň "IRNA" habarlar...

Tanymal türkmen markalaryny döredýän studiýa

Türkmenistanda hususy telekeçiligiň we önümleriň ýylsaýyn artmagy netijesinde bazardaky bäsdeşlik şertleri hem diýseň ýokarlanýar. Bäsdeşligiň güýçli bolan bazarynda girdejileriň artmagy diňe önümiň hilini ýokarlandyrmak...

Hytaýda 3 ýaşly çagalara sanjym ediler

Hytaýda 3 ýaşdan 11 ýaş aralygyndaky çagalara sanjym edilmeli, diýlip karar kabul edildi. Welaýat derejesindäki ýerli hökümetler koronawirusyň täze görnüşiniň ýaýramagy bilen bu düzgüni...

Ýapon şazada gyzy durmuşa çykdy

Ýaponiýaly şazada gyzy Mako öz söýen oglany Keý Kamuro bilen bagt toýuny tutdy. Ýaponiýanyň Imperatorlyk işlegi boýunça agentlik jübütiň nika toýuna degişli resminamalary degişli...

“Hertz” kompaniýasy “Tesladan” ulag sargyt etdi

“Hertz” kompaniýasy Demirgazyk Amerikadaky iň uly elektrik ulagy kärendesine bermek hyzmatyny hödürlemek üçin ep-esli maýa goýandygyny belläp, 2022-nji ýylyň ahyryna çenli  "Tesla" kompaniýasyndan 100...

Talyp wizasy boýunça bildiriş

Ozal habar berşimiz ýaly, Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň Konsullyk gullugy oktýabr aýynda raýatlary kabul edip başlajakdygyny mälim edipdik. Şunuň bilen baglylykda, Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň...

“Covid-19” bilen kesellänler akyl kynçylyklaryny başdan geçirýär

ABŞ-da geçirilen gözleg, täze görnüşli korona wirusyna eýe bolan adamlaryň köpüsiniň diagnoz goýlandan soň akyl kynçylyklaryny dowam etdirýändiklerini ýüze çykardy.Gözleg, bu näsaglaryň ýat, köp...

Ýeri güýz sür, güýz sürmeseň ýüz sür

Ekerançylyk pudagy ilatyň azyk önümlerine bolan isleglerini kanagatlandyrmakda we gaýtadan işleýän senagat pudaklaryny çig mal serişdeleri bilen üpjün etmekde aýratyn uly ähmiýete eýedir. Bu...