Daily Archives: 2021-10-25

Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistanyň Prezidenti saýlawlardaky ýeňşi bilen gutlady

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, milli Liderimiz...

26-njy oktýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

Gazagystanyň Prezidenti “Bitaraplyk” ordeni bilen sylaglandy

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň arasynda ýokary derejedäki gepleşikler geçirildi. Gepleşikleriň netijeleri boýunça köp sanly ylalaşyklara gol çekildi. Iki ýurduň Prezidenleri söwda-ykdysady...

Türkmenistan-Gazagystan: resminamalaryň uly bukjasyna gol çekildi

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň arasynda ýokary derejedäki gepleşikler geçirildi. Ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Gazagystanyň Prezidenti paýtagtymyzyň merkezindäki Garaşsyzlyk meýdanynda resmi...

Şawkat Mirziýoýew täzeden prezidentlige saýlandy

Özbegistanda geçirilen prezident saýlawlaryna ýurduň häzirki Prezidenti Şawkat Mirziýoýew ýeňiş gazandy. Özbek metbugatynyň habaryna görä, saýlawlaryň deslapky netijelerine laýyklykda, ýurduň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew sesleriň 80.1...

Ukuçyllar üçin awtobus

Hytaýyň Gonkong şäherinde biraz uklamak isleýänler üçin bäş sagatlyk awtobus ugry ýola goýuldy. Maglumatlara görä,ýoluň uzynlygy 76 kilometre barabardyr. Biletleriň bahalary iki gatly awtobusdaky...

Russiýanyň “COVID-19”-a garşy öňüni alyş çäreleri

Russiýa Federasiýasynda "COVID-19" ýokanjyna garşy göreşi güýçlendirmek maksady bilen birnäçe çäreleri geçirmek göz öňünde tutuldy. Ýurtda bu ýokançlyk boýunça çylşyşrymly ýagdaýyň dowam edýändigi göz öňünde...

Tüwi suwunyň bejeriş aýratynlyklary hakda bilýärsiňizmi?

Tüwi suwy bedene oňaýly täsir edýär. Aşgazan-içegniň işini gowulandyrýar, gan basyşyny kadalaşdyrýar, rak keseliniň öňüni alýar.Şeýle hem tüwi suwy düzümindäki işjeň maddalar sebäpli metabolizmany...

Türkmenistanyň we Gazagystanyň Prezidentleriniň arasynda gepleşikler geçirildi

Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň arasynda gepleşikler geçirildi. Milli Liderimiziň belleýşi...

Türkmenistandan Russiýa nobatdaky uçar gatnawy meýilleşdirilýär

Türkmenistanyň Türkmenabat şäherinden Russiýanyň Moskwa şäherine 29-njy oktýabrda nobatdaky ýörite uçar gatnawy amala aşyrylar. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň Konsullyk gullugynyň "Telegram" jemgyýetçilik...