Daily Archives: 2021-10-23

Ahal-Balkan ýokary woltly täze asma elektrik geçirijisi işe girizildi

Hormatly Prezidentimiziň ak pata bermeginde ýurdumyzda ýene-de bir iri energetika taslamasy ulanmaga berildi. Milli Liderimiziň gatnaşmagynda halkalaýyn energoulgamy döretmek boýunça taslamanyň birinji tapgyry bolan...

Allergiýanyň öňüni nädip almaly?

Şu günlerdäki ýaly, howanyň üýtgeýän sepgit döwründe käbir adamlarda allergiýa ýagdaýlary ýüze çykýar. Bu ýagdaý iýmit önümleri, derman we himiki serişdeler, mör-möjekler, tozan hem-de...

Gazagystanyň Prezidentiniň döwlet saparyna

Mälim bolşy ýaly, ertir Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Jomart Tokaýewiň Türkmenistana döwlet sapary başlanýar. Gazagystan Türkmenistanyň iň ýakyn goňşularynyň biridir. Şonuň üçin esasanm hem, goňşy ýurtlar...

Türkiýäniň meşhur aktýory aradan çykdy

Türkiýäniň seriallaryny tomaşa edýänleriň ýakyndan tanaýan aktýory, sungat işgäri Kemal Kuruçaý aradan çykdy. Ol Türkiýäniň döwlet teleradiokompaniýays bolan TRT-de görkezilýän "Seksenler" serialynda çykyş edýärdi. "Seksenler"...

Türkmenistan bilen Özbegistan özara ýük daşalyşyny işjeňleşdirýär

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew «Ulag we üstaşyr gatnawlaryny ösdürmek boýunça türkmen-özbek iş toparynyň» türkmen bölegini döretmek boýunça görülýän...

Aral milli maksatnamasy tassyklandy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe daşky gurşawy goramak, howanyň üýtgemeginiň öňüni almak babatda alnyp barylýan işleriň netijeliligini has-da ýokarlandyrmak, ýurdumyzyň Aral deňzi sebitiniň durmuş-ykdysady we...

Güýzki bag ekmek möwsümine taýýarlyk görülýär

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy hem-de ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek we ekologiýa abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen döwlet strategiýasynyň durmuşa geçirilişi...

Modada ilkinji düşürilen suratlar

Dünýäde ilkinji moda üçin düşürilen suratlar 1891-nji ýylda Fransiýanyň Pariž şäherinde neşir edilen gazetda  çykypdyr. Parižiň moda gazeti bolan bu neşir “La Modele Pratique”...

Sakgyçlar barada maglumatlar

Dünýäde ilkinji sakgyçlar 1848-nji ýylda Jon Kurtis tarapyndan öndürilýär.  Ol öz tejribesi bilen sakgyç oýlap tapýar. Arheologlar öz işlerinde sakgyjyň 10 müň ýyldan hem köp...

Film dünýäsinde täsinlikler

Dünýäde ilkinji gorkuly film “Le Manoir Du Diable” 1896-njy fransuz görnüşli bolup, wagty  3minutdyr.Filmiň režissýory Georges Meliesdir. Film 1908-nji ýylda Amerikada “Selig Polyskop” kompaniýasy tarapyndan...