Daily Archives: 2021-10-20

Türkmenistanyň wekiliýeti Owganystan boýunça geňeşmelere gatnaşdy

Russiýa Federasiýasynyň paýtagty Moskwa şäherinde Owganystan boýunça geňeşmeleriň Moskwa formatynyň mejlisi geçirildi. Çärä 10-dan gowrak döwletleriň wekilleri, şol sanda owgan hökümetiniň wekiliýeti hem gatnaşdylar. Moskwada...

Türkmenistanyň futbol çempionaty badalga alýar

20-nji oktýabrda ýurdumyzyň 29-njy futbol çempionatyna badalga berler. Bu barada Türkmenistanyň Futbol Federasiýasynyň "tff.com.tm" internet sahypasynda bellenilip geçilýär. Çempionatyň ilkinji duşuşyklary paýtagtymyz Aşgabatda geçiriler. Iki aýlawdan...

Ýaponiýada beýikligi 1,592 metr bolan wulkan atyldy

Ýerli hökümet ýaşaýjylary wulkanyň ýerleşýän ýerine ýakynlaşmazlyga çagyrýar. Kumamota prefekturasynyň günorta-gündogaryndaky Kýusýu adasynda ýerleşýän Aso wulkany çarşenbe güni atyldy. Bu barada ýurduň milli Meteorologiýa dolandyryşy...

Türkmenistanyň COVID-19-a garşy taýýarlygy güýçlendirilýär

Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň Türkmenistandaky wekilhanasy (BMGÖM) Bütindünýä Banky (WB) we Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi (TSGweDSM) bilen bilelikde Bütindünýä Banky...

“Facebook” adyny üýtgedýär

“WhatsApp”, “Instagram”, “Messenger” we “Oculus” ýaly jemgyýetçilik tory, söhbetdeşlik programmasy we oýun platformalaryna eýeçilik edýän “Facebook” kompaniýasynyň adyny üýtgetjekdigi mälim edildi. “Verge” habar platformasynda...

20-nji oktýabr – Halkara aşpezler güni

Her ýylyň 20-nji oktýabry – Halkara aşpezler güni hökmünde dünýäniň dürli künjeginde aşpez hünärmenler tarapyndan bellenilýär. Bu halkara sene Bütindünýä aşpez jemgyýetiniň başlangyjy bilen...

Banan şerbediniň peýdasy

Subtropiki miweleriň arasynda iň bir ýokumly, köp isleg bildirilip iýilýän miweleriň biri hem banandyr. Bu miwede ýokumly iýmit maddalaryň aglaba köpüsi jemlenendir. Banany terligine iýmek...

Dünýäde döredilen ilkinjiler

Dünýäde ýazylan ilkinji smsi 1992-nji ýylda Angliýada Neil Papworth dosty Riçard Jarwise iberdi. Papwors kompýuterinden dosty Jarwisin orbital 901 modelli telefonyna  iberen “ bagtly...

“Colgate” markasy barada

1800-njy ýylda iňlis William Kolgeýt Nýu Ýorka göçüp geldi. Bu ýerde özüne “ William Colgate &Company” atly kompaniýa gurdy.Bu kompaniýa sabyn, şem ýaly önümlerini...

“Pepsodent” diş ýuwujy serişdesi

Pepsodent 1901-nji ýylda Çikagoda gurlan amerikan markasydyr.  Ol “Pepsodent” kompaniýasy tarapyndan 1915-nji ýylda satuwa çykaryldy.Serişdäniň ady onuň içindäki pepsin maddasyndan gelip çykýar. 1944-nji ýylda...