Daily Archives: 2021-10-19

Gülşirin Hanowa – “Uçup barýan ak durnanyň” waspçysy

“Meniň şygyrýetde gaýta-gaýta dolanýan mowzugym eje. Kimdir biriniň ejesi hakynda söz açylsa biygtyýar bokurdagym dolýar hem gözümiň öňi ümüzlenýär. Hemişe we hemişe  dolanjak, dolanýan...

“Lukoýl”: Türkmenistana maýa goýmaga uly gyzyklanma bldirýär

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow “Lukoýl” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Wagit Alekperowy kabul etdi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm...

“Foxconn” kompaniýasy awtobus öndürdi

“Apple” kompaniýasynyň mobil enjamlarynyň uly bölegini Taýwanyň “Foxconn” kompaniýasy öndürýär. Kompaniýa soňky wagtlarda awtoulag senagatyna hemn aralaşýar. “Akylly” e4njamlaryň önümçiligini we önümleriniň tehnologiýa çözgütlerini...

Düýeguş ýumurtgasynyň ähmiýeti

Düýeguşlar ýylyň mart-sentýabr aýlarynda köpelýärler. Onuň ýumurtgasynyň uzynlygy 15 santimetrden gowrak, agramy bolsa 1,5-2 kilograma deňdir. Ýumurtganyň düzümindäki belok 1 kilogram, sarysy 350 gramdyr....

Berýoza şiresi

Şiräniň düzüminde köp witaminler, minerallar we organiki kislotalar bolup,   onda glýukoza, fruktoza, fermentler, taninler bardyr. Berýoza şiresi iýmit siňdiriş ulgamynyň kesellerine garşy göreşýär, böwrek...

“Apple” kompaniýasy täze önümlerini çykardy

ABŞ-nyň tehnologiýa ägirdi “Apple” täze önümlerini hödürledi. Tanyşdyrylan önümleriň arasynda “Macbook Pro”, “AirPods 3”, “M1 Pro”, “M1 Max”, “HomePod mini”, “Apple Music Voice Plan”...

“Toyota” ABŞ-da awtoulag batareýa zawodyny gurýar

“Toyota Motor” kompaniýasy litiý-ion batareýalarynyň üpjünçilik zynjyryny giňeltmek üçin ABŞ-da awtoulag akkumulýator zawodyny döreder. Ýapon öndürijisiniň beren beýanyna görä, “Toyota Motor North America” we “Toyota...

Bulary bilýärsiňizmi?

Ilkinji gezek resmi taýdan moda hepdeligini geçirmek 1943-nji ýylda Nýu Ýorkda amala aşyrylýar. Esasy maksady II jahan urşy ýyllarynda  fransuz modasynyň ünsüni sowmak we...

“North  Face” barada maglumat

Häzirki wagtda dünýä boýunça sport egin-eşikleri, sport aýakgaplary öndürýän markalar köpdür. Olaryň esasylarynyň biri hem, “North  Face” markasydyr. “North  Face” markasy 1968-nji ýylda Douglas Tompkins...

Firdöwsi – dünýä edebiýatynyň beýik şahyry

Abulkasym Mansur Hasan Firdöwsi takmynan, 933-nji ýylda Horasanyň gadymy şäheri Tusda daýhan maşgalasynda eneden dogulýar. Ol pars edebiýatynyň dünýä belli wekilidir. Şahyryň çagalyk we...