Daily Archives: 2021-10-17

18-nji oktýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

Ildeşimiz Döwletjan bu gezek hem ýeňiş gazanyp bilmedi

Garyşyk söweş sungaty boýunça türkmenistanly türgen Döwletjan Ýagşymyradow şwesiýaly Karl Albrektsson bilen "Bellator 268" ýaryşynyň çäklerinde duşuşdy. Bu tutluşykda "Korol" lakamly Karl Albrektsson ýeňiş gazanyp,...