Daily Archives: 2021-10-16

Dünýäniň iň owadan ulagy

Dünýäniň iň owadan awtoulaglarynyň sanawynyň başyny heniz-henizlerem Ikinji jahan urşunyň yzysüre önümçilige goýberilen ulagyň çekýändiginden habaryňyz barmydy? Gürrüň «Mercedes-Benz 300SL» ulagy barada barýar. Ol geçen...

Fýuri geljegi baradaky sowallara jogap berdi

Mundan birnäçe gün ozal Deonteý Uaýlderi nakaut bilen ýeňen dünýä belli boksçy Taýson Fýuri geljegi barada berlen sowallara şeýle jogap berdi: ― Karýeramy haçan tamamlaryn?...

17-nji oktýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

“Toyota” global önümçiligini azaldar

“Toyota Motor” kompaniýasy ýarymgeçiriji ýetmezçiligi hem-de “Covid-19” ýokanjy sebäpli ýüze çykan üpjünçilik zynjyrynda ýüze çykan bökdençlikler sebäpli geljek aý global önümçiligini 15 göterim azaldar....

16-njy oktýabr – Bütindünýä çörek güni

Iň mukaddes hasaplanýan iýmitleriň biri hem çörekdir. Bu nazly nygmatyň hormatyna her ýylyň 16-njy oktýabrynda Bütindünýä çörek güni halkara derejesinde bellenilip geçilýär. Bu halkara...

Hytaý Güne syn edýän ilkinji emeli hemrasyny uçurdy

Hytaýyň ilkinji Gün teleskopyny göterýän 550 funtlyk emeli hemrasy kosmosa uçuryldy. Hytaýyň global teleýaýlym torynyň (CTGN) habar bermegine görä, gadymy hytaý mifologiýasynda Gün hudaýy "Şihi"...

“BioNTech” çagalara sanjym etmek üçin rugsat sorady

“BioNTech / Pfizer” kompaniýalary koronawirus sanjymyny Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlarynda 5-11 ýaş aralygyndaky çagalara ulanmak üçin rugsat sorady. Iki kompaniýa beren beýanatynda kliniki synag netijeleriniň...

Şampunlar ilkinji gezek haçan ýüze çykdy?

Saçymyzy arassalamak üçin ulanýan  şampunlarymyz haçan ýüze çykandygy barada maglumatlar bilen gyzyklanýan bolsaňyz, şu ýerde olaryň haçan ýasalanlygy barada gysgaça belläp geçmek  isledik. Müsürde ilkinji...

Türkmen hususy kärhanasy gämi gurmagy meýilleşdirýär

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory M.Çakyýew “Balkan” gämigurluşyk we abatlaýyş zawody» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinde gury ýük daşaýjy gämini gurmak...

“Polo” markasy barada maglumat

“Polo” markasyny öndüriji Ralph Laurendir. Ol 1939-njy ýylda Nýu Ýorkda dünýä inýär.  Ralph Lauren çagalykdan tekstil dükanlarynda zähmet çekip başlaýar. Ol New Ýorkda “Brooks...