Daily Archives: 2021-10-15

Aýylar hakynda gyzykly maglumatlar

Güýz paslynyň dowam edýän günlerinde howanyň ýuwaş-ýuwaşdan sowamagy bilen gyş ukysyna gidýän haýwanlaryň biri bolan aýylar baradaky gyzykly maglumatlary bilmeklik has-da täsirli bolsa gerek. Aýylar...

Käşir balynyň peýdaly häsiýetleri

Käşir, her kimiň çagalykdan bäri halaýan iň amatly we sagdyn gök önümleriniň biri bolup, bu gök önümden köp dürli ýokumly tagamlary we hatda bal...

16-njy oktýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

Halkara maýa goýum arbitražy: ýokary hünärli hukukçylar taýýarlanar

Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde bilim ulgamyny kämilleşdirmek hem-de ýaş hünärmenleri taýýarlamak barada alnyp barylýan işler barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip...

2022-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň taslamasy taýýarlandy

2022-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň taslamasynyň taýýarlanyşy hem-de 2022-nji ýyl üçin maýa goýum maksatnamasy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, Ministrler Kabinetiniň...

2022-nji ýyl üçin «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşigi yglan edildi

Türkmenistanda «Edebiýat, medeniýet we sungat işgärleriniň, höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň hem-de zehinli çagalaryň arasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşik» yglan...

OPEC-iň Baş sekretary «Türkmenistanyň nebiti we gazy» halkara maslahatynda çykyş eder

Nebiti eksport ediji ýurtlaryň guramasynyň (OPEC) Baş sekretary Mohammed Sanusi Barkindo 27-28-nji oktýabrda Aşgabatda garyşyk görnüşde geçiriljek «Türkmenistanyň nebiti we gazy» XXVI Halkara maslahatynda...

Halkara bäsleşik: bölekleýin enjamlaşdyryş işlerini geçirmek

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi Daşoguz şäherindäki «Serdar» pagta egirme fabriginde bölekleýin enjamlaşdyryş işlerini geçirmek boýunça HALKARA BÄSLEŞIK yglan edýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bildiriş...

Bäsleşik: gözegçilik nokatlaryny gurmak

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň buýurmagynda Aşgabat şäherinde 20 sany jemgyýetçilik tertibine kömek berýän gözegçilik nokatlaryny gurmak boýunça öň yglan...

15-nji oktýabry “Bütindünýä el ýuwmak güni”

Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasy (UNISEF) 15-nji oktýabry "Bütindünýä el ýuwmak güni" diýip belledi. Aýratynam ýokanç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almakda göz öňünde tutulmaly saglyk...