Daily Archives: 2021-10-14

Hormatly Prezidentimiziň kitaby türk dilinde neşir edildi

Hormatly Prezidentimiziň "Ak şäherim Aşgabat" atly kitaby türk dilinde neşir edildi. Şu gün Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynda milli Liderimiziň "Ak şäherim...

“Apple” täze önümlerini hödürleýär

“Apple” kompaniýasy 18-nji oktýabrda “Unleashed” atly täze mahabat çäresini geçirjekdigini habar berdi. Aşgabat wagty bilen 22: 00-da başlajak bu çäräniň täze “MacBook Pro”, “M1X”...

Kompýuter oýunçylaryň sany 3 milliarddan geçdi

Statistikanyň maglumatlaryna görä, 2021-nji ýylda Aziýada takmynan 1,48 milliard adam wideo oýunlaryny oýnapdyr. Bu san Aziýany dünýäniň iň uly oýun bazaryna öwürdi. Ýewropa 715...

“Fulbright Visiting Scholar” maksatnamasyna çagyrýar

“Fulbright Visiting Scholar” maksatnamasy anketalary kabul edýändigi barada size habar berýäris.  Maksatnama barada ähli maglumatlary şu salgyda tapyp bilersiňiz https://apply.iie.org/fvsp2022  Ýuz tutmagyň iň soňky möhleti 2021-nji ýylyň 12-nji dekabry. Maksatnama...

Abu-Dabi Emirligine syýahat etmäge rugsat berlen ýurtlar

Birleşen Arap Emirlikleriniň Abu-Dabi Emirligine karantin çäreleri görülmesiz syýahat etmäge mümkinçilik alan ýurtlaryň sanawy taýýarlandy. Bu barada Abu-Dabiniň Medeniýet we Syýahatçylyk departamenti habar berýär. BAE-niň Türkmenistandaky...

Italiýanyň ýokary tizlikli otlulary

On ýyl mundan ozal, syýasatçy Françesko Galietti iş üçin dogduk mekany Rimden Milana gitmeli bolanda, 400 kilometre golaý ýoly uçar bilen geçipdi. Bu gün...

Barlaghanada ilkinji gezek kofe öndürildi

Uzak bolmadyk wagtda günüňizi irden barlaghanada öndürilen kofäňizi içip başlap bilersiňiz. Dünýädäki kofe öndürýän sebitler global ýylylyk sebäpli guraklyk bilen göreşýän wagtynda, milliardlarça dollarlyk...

Ilkinji habar beriş agentligi-“Reýter”

14-nji oktýabr dünýäde iň iri habarlar agentlikleriniň biri hasaplanýan “Reýter”  agentliginiň işe başlan güni. Habarlar agentligi maglumatlary ýygnamak, seljermek we gaýtadan işlemek ýaly hyzmatlaryň giň...

Türkmen-eýran serhedi açylýar

14-nji oktýabrdan koronawirus ýokanjy sebäpli 20 aý dowam eden çäklendirmelerden soňra Türkmenistan bilen Eýranyň arasyndaky serhet nokady ýük ulaglary üçin açylýar. Bu barada Eýranyň...

Iň gowy hindi filmleri

Daşary ýurt filmlerine tomaşa etmek isleýän, ýöne karar berip bilmeýänler üçin  uly ekranda Bolliwudyň hindi filmleri başga bir alternatiwa bolup biler. Özboluşly we tapawutly...