Daily Archives: 2021-10-13

BMG-niň Baş Sekretarynyň orunbasary bilen duşuşyk

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň BMG-niň Baş Sekretarynyň orunbasary, BMG-niň Terrorçylyga garşy göreşmek boýunça müdirliginiň ýolbaşçysy Wladimir Woronkow bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy...

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynda guramaçylyk meseleleri seredildi

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisini geçirdi. Onda guramaçylyk meselelerine seredildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip...

Türkmenistan bilen Intellektual eýeçiligiň Bütindünýä guramasy şertnama baglaşdy

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde, Intellektual Eýeçiligiň Bütindünýä Guramasynyň (IEBG-nyň) Baş direktory Daren Tang bilen wideoaragatnaşyk arkaly iş duşuşygy geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň Maliýe...

Dünýäniň iň uzyn zenany Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi

Garabügiň Safranbolu etrabynda ýaşaýan we boýunyň uzynlygy 2 metr 15 santimetr bolan Rümeýsa Gelgi Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi. 2014-nji ýylda dünýäniň iň uzyn ýaş...

Dünýäde iň köp kitap okaýan ýurtlar

Hindistan 10 sagat 42 minut bilen dünýäde iň köp kitap okaýan ýurtlaryň arasynda birinji orny eýeledi. Iň köp kitap okaýan 10 ýurtdan 6-sy Aziýa,...

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalyna minnetdarlygymyzy bildirýäris

Häzirki wagtda dünýäniň ähli döwletlerinde, esasanda, ykdysady taýdan ösen we ösýän ýurtlarda “sanly ykdysadyýet” adalgasy giňden ulanylmaga başlandy. Milli Liderimiziň taýsyz tagallalary bilen “Türkmenistanda...

Lýuşeriň Psihologik testi.

Bu testi geçmegiň usuly: testde size dürli reňkler hödürlener. Siz reňkleri göwnüňize ýaraýşyna görä yzygiderlikde ýerleşdirmeli. Emma reňk saýlan wagtyňyz saýlan reňkiňiz hiç bir...

Täsinlikler dünýäsi

Baýguş gök reňki görüp bilýän ýeke täk guşdur. Garynja öz agramynyň elli essesini göterip bilýär. Bir kg limonyň düzüminde 1kg klubnikadan has köp şeker bardyr. Bukingem köşgünde...

“Fila” markasy barada maglumat

“Fila” markasy Fila Biella we Piedmont doganlar tarapyndan 1911 ýylda  Italiýada guruldy. Bu kompaniýa häzirki wagtda erkekler we zenanlar üçin  egin-eşik öndürýän marka bolmak...

Dünýä boýunça iň uly gämi

Dünýäde iň uly zatlar hakynda bilinmeýän maglumatlar köpdür. Şol sebäpli hem halk köpçüligine iň uly gämi hakda maglumat bermek isledik. Uzak wagtyň dowamynda adamlaryň syýahat...