Daily Archives: 2021-10-12

Betbagtçylyklaryň howpuny azaltmagyň halkara güni

Tebigy ýa-da tehnologiki ýagdaýlar sebäpli ýüze çykýan betbagtçylyklar dünýädäki millionlarça adama täsir edýär, ýöne olaryň täsirini öňüni alyş işjeň çäreler we meýilnamalaşdyrmak arkaly azaldyp...

13-nji oktýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

Türkmenistanyň we Hindistanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

2021-nji ýylyň 11-nji oktýabrynda Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreleri boýunça Geňeşiniň daşary işler ministrleriniň 6-njy duşuşygynyň çäklerinde Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň...

Gazagystanyň Prezidenti Türkmenistana sapar bilen geler

Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreler boýunça Geňeşiniň (CICA) daşary işler ministrleriniň 6-njy duşuşygyna gatnaşýan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň...

Koronawirusdan goraýan myhmanhana gurlar

500 ýaşaýyş jaý otagyndan we myhmanhana otagyndan ybarat bolan köp gatly bina gurulýar. Bu binanyň aýratynlygy koronawirusdan doly goralýan bolmagydyr. ABŞ-nyň Florida ştatynda guruljak beýik...

Koronawirus üçin derman serişdesi taýýarlandy

Koronawirusa garşy alnyp barylýan göreşiň çäginde her gün täze ösüşler bolup geçýär. Ýewropa Bileleşiginiň derman serişdelerini düzgünleşdiriji, Ýewropanyň lukmançylyk guramasy koronawirus ýokanjyny bejermek üçin...

 “Toýota Mirai” dünýä rekordyny täzeledi

“Toyota” kompaniýasynyň wodorod ýangyjy bilen işleýän “Toyota Mirai” belli bir mukdarda ýangyç we ýönekeý tehniki hyzmatyň kömegi bilen mümkin bolan iň uzak aralyk üçin...

Şeker almasy – täsin miwe

Ösümlik dünýäsi täsin miweli agaçlaryň aglabasyny özünde jemleýär. Şeýle miweleriň biri hem şeker almasydyr. Şeker almasy ýa-da teňňeli annona – annonnalar maşgalasyna degişli bolan ösümlikdir....

Haşal otlara garşy “Vitirover” roboty

Oba hojalyk pudagy ilaty azyk önümleri we gaýtadan işleýän senagat pudaklaryny çig mal bilen üpjün etmekde örän möhüm pudakdyr. Bu pudagyň maddy-tehniki binýadyny pugtalandyrmak...

Güýz ýapraklaryndan diwar bezegleri

Parahatçylygyň, asudalygyň we sazlaşygyň möwsümi bolan güýz paslynyň durmuşymyza doly ornaşmagy ynsana täzeçe ruhy lezzet berýär . Öz reňk palitrasy bilen gelýän güýz ýapraklary...