Daily Archives: 2021-10-11

12-nji oktýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

Pablo Pikassonyň eseri auksiona çykaryldy

Pablo Pikassonyň çeken suraty Gonkongda 24,6 million dollara satyldy. Bu barada “Sotheby” auksion öýüniň guramaçylary habar berdiler. Eser 191,651 müň gonkong dollaryna (24,61 million...

Hindistan Gyrgyzystana grant hem-de karz berer

Şu ýylyň 10-11-nji oktýabrynda Gyrgyz Respublikasynyň daşary işler ministri Ruslan Kazakbaýew Gyrgyzystana resmi sapar bilen gelen Hindistan Respublikasynyň daşary işler ministri Subramanyam Jaişankar bilen...

Nobel hepdeligi: ykdysadyýet baýragynyň ýeňijileri belli boldy

Umuman, 4-10-njy oktýabr aralygynda halkara jemgyýetçiligindäki iň abraýly baýraklaryň biri hasaplanýan Nobel baýragynyň lukmançylyk, fizika, himiýa, edebiýat we parahatçylyk ugurlary boýunça ýeňijileri mälim edildi. Bu...

Aziýanyň suratkeşiniň suraty auksionda satyldy

“Sotheby” auksion öýüniň ýerli bölüminiň habaryna görä, Gonkongda geçirilen auksionda Aziýanyň iň abraýly hytaýly suratkeşi Çžan Dasýanyň (1899 - 1983) çeken suraty 27,5 million...

“Play Store” -yň dizaýny üýtgeýär

“Android” ulanyjylarynyň hepdede azyndan bir gezek girip görýän “Play Store” täze dizaýny bilen has minimalistligini görkezdi. “Android 12” -iň girizilmegi bilen “Google” programmalarynda dizaýn öwrülişiginiň...

Alymlar dünýäniň iň pes temperaturasyny ölçediler

Alymlar laboratoriýa gurşawynda iň pes temperaturanyň ölçegini amala aşyrdylar. Birnäçe sekunt dowam eden synagda "nol" diýlip atlandyrylýan 0 kelwin (-273.15 Selsius) 38 pikokelwine deň...

Sanjymlar “Covid-19”-a garşy 90 göterim täsirli

Fransiýada geçirilen giň gerimli ylmy-barlag işleriniň netijesine görä, koronawirus ýokanjyna garşy sanjymlaryň, hatda "Delta" wariantyna garamazdan, bu howply wirusyň öňüni almakda ýokary täsir edýändigi...

Ilon Mask Ýewropada zawodyny açmakçy

Amerikaly elektrik awtoulag öndürijisi "Tesla" kompaniýasy Ýewropadaky ilkinji zawodynda dabara geçirdi. Berlinde geçirilen dabara gatnaşan kompaniýanyň baş direktory Ilon Mask: "Birnäçe aýdan önümçilige başlamagy...

Taýfunlardan elektrik öndüriler

Taýfunlar (Ýuwaş okeanyň günbatar böleginde bolýan güýçli tupan, harasat) howa hadysasy Ýaponiýada möwsümleýin bolýar. Ilkinji taýfun gözleg merkezi döredildi. Häzir bolsa,  taýfunlardan peýdalanyp, gaýtadan...