Daily Archives: 2021-10-09

Türkmenistan-BAE: täze ylalaşyklar baglaşyldy

Hormatly Prezidentimiz Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde iş saparyny amala aşyryp, "EKSPO-2020" Bütindünýä sergisiniň çäklerinde Türkmenistanyň Milli gününiň açylyş dabarasyna gatnaşdy. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip...

Türkmenistanyň Prezidenti “Ekspo-2020” sergisine gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Dubaý şäherinde geçirilýän "EKSPO-2020" Bütindünýä sergisinde Türkmenistanyň Milli gününiň açylyş dabarasyna gatnaşmak maksady bilen Birleşen Arap Emirliklerine iş sapary amala...

Täze gatnaw: Teke bazar – Türkmen döwlet medeniýet instituty

“Türkmenawtolaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy “Teke bazar – Türkmen döwlet medeniýet instituty” täze açylan ugur boýunça habar berýär.  Kärhananyň web saýtynda bellenişine görä,...

Röwşen Amanow: Aýdyma baglanan ömrüm

Aýdym-sazlaryň jadylaýjy gudraty hakynda söhbetdeşligimiziň her sanynda size ýetirip durýarys. Aýdym-sazlar adamyň ykbalyna ornan bir gudrat.  Onuň gudraty  hakda näçe gürrüňler edilse hem azlyk...

Türkmenabat-Moskwa-Türkmenabat ugry boýunça ýük gatnawy başlaýar

«Türkmenistan» awiakompaniýasy  Türkmenabat-Moskwa-Türkmenabat ugry boýunça ýük gatnawyny amala aşyrmaga başlaýar.  «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Russiýadaky wekilkanasynyň "Wkontakt" jemgyýetçilik torundaky habara görä, üstümizdäki aýyň 14-den başlap, her...

Oba hojalyk işgärleriniň halkara güni

Oba hojalyk işgärleriniň güni halkara baýramçylyk hökmünde bütin dünýädäki oba hojalygy hem-de gaýtadan işleýän senagat pudaklaryndaky ähli işçiler üçin möhüm bolan hünär baýramydyr. Bu...

Bütindünýä göçüp barýan guşlar güni

2015-nji ýylda BMG-niň Durnukly ösüş boýunça sammitinde kabul edilen maksatnamalaýyn resminama – “2030-njy ýyla çenli ösüş ulgamynda gün tertibi” ählumumy maksatlaryň 17-sini hem-de olar...

Türkmenistanyň Prezidenti “EKSPO-2020” bütindünýä sergisine gatnaşar

Şu gün, 9-njy oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Dubaý şäherinde geçirilýän EKSPO-2020 bütindünýä sergisinde Türkmenistanyň Milli gününiň açylyş dabarasyna gatnaşmak maksady bilen Birleşen Arap Emirliklerine iş...

10-njy oktýabr bütindünýä akyl saglygy güni

“Bütindünýä akyl saglygy güni” akyl hassalygy barada düşünje bermek üçin niýetlenen gün hasaplanylýar. Ol ilkinji gezek 1992-nji ýylyň 10-njy oktýabrynda 150-den gowrak ýurtda bölümçeleri...

Kömelekleriň iýmitlik ähmiýeti

Kömelekleriň bir ýarym milliondan gowrak görnüşleri bardyr. Bütin dünýäde duş gelýär we ýokary çyglylygy bolan ýerlerde ösýär. Haýsy kömelegi ulanmalydygy, kömelegi nädip saklamalydygy we...