Daily Archives: 2021-10-08

Hans Klýuge: Türkmenistan sanjym etmekde ýokary orunlarda barýar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow «Lukmançylyk diplomatiýasy — sagdyn dünýäniň binýady» atly lukman alymlaryň halkara maslahatyna gatnaşmak üçin gelen Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň (BSGG) Ýewropa...

Türkmenistanyň daşary söwda dolanyşygy 9 mlrd dollara ýetdi

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly giňişleýin mejlisini geçirip, onda ýubileý ýylda 9 aýda alnyp barylýan işleriň netijelerine seredildi. Bu barada "Watan" habarlar...

«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» kitabynyň täze jildi çapdan çykdy

Hormatly Prezidentimiz Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününiň öňüsyrasynda «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» kitabynyň ХIII jildiniň tamamlandygyny habar berdi. Bu barada milli Liderimiz Ministrler...

2022-nji ýylda zähmet haklary 10 göterim köpeldiler

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talyp we diňleýji haklarynyň möçberlerini ýokarlandyrmak hakyndaky Permana gol çekdi....

9-njy oktýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

Türkmenistana synçy derejesi berler

Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew Türkmenistanyň Prezidentine iberen hatynda Türkmenistanyň Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşinde synçy derejesiniň berilmegi baradaky ýüzlenmesinden gaty hoşal bolandygy bellenilýär....

“Nýukasl” araplara satyldy

Angliýanyň Premýer-ligasynyň belli klublaryndan biri bolan “Nýukasl Ýunaýted” eýesi üýtgedi. 14 ýyllap Maýk Esliniň ýolbaşçylygynda bolan bu kluby Saud Arabystana degişli konsorsiýum satyn aldy....

Ženewa-2022” awtosergisi ýatyryldy

Dünýäniň abraýly awtoulag sergileriniň biri bolan Ženewa awtosergisiniň 2022-nji ýyldakysy hem  ýatyryldy. Serginiň guramaçylary “Covid-19” pandemiýasynyň pudakda döreden meseleleriniň fewral aýynda göz öňünde tutulýan...

Lukman alymlaryň halkara maslahaty geçirildi

Paýtagtymyz Aşgabatda “Lukmançylyk diplomatiýasy - sagdyn dünýäniň binýady” atly lukman alymlaryň halkara maslahaty geçirildi. Bu maslahatyň lukmançylyk diplomatiýasy boýunça halkara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak, giňeltmek hem-de...

Nobel hepdeligi: parahatçylyk boýunça Nobel baýragynyň ýeňijileri belli boldy

Dünýänyň iň abraýly baýraklarynyň biri hasaplanýan Nobel baýragynyň ýeňijileri yzygiderli yglan edilýär. Lukmançylyk, fizika, himiýa we edebiýat baýragynyň ýeňijilerinden soňra parahatçylyk boýunça Nobel baýragynyň...