Daily Archives: 2021-10-06

7-nji oktýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

Muhammet Alynyň çeken suratlary üçin 1 million dollar

Ady rowaýata öwrülen dünýä belli boksçy Muhammed Alynyň çeken suratlar ýygyndysy 1 million dollara satyldy. Nýu-Ýorkdaky auksionda meşhur boksçynyň 26 suraty görkezildi. "BBC" teleýaýlymynyň habaryna...

“EURO-2024” futbol çempionatynyň nyşany tanyşdyryldy

Germaniýada geçiriljek futbol boýunça Ýewropa çempionatynyň (Euro-2024) nyşany tanyşdyryldy.  "EURO 2024"-iň şygary: "Futbol bilen birleş.Ýewropanyň merkezinde bilelikde". Ýewropa çempionaty ýene-de 3 ýyldan Germaniýanyň 10 şäherinde...

Nobel hepdeligi: himiýa boýunça Nobel baýragynyň ýeňijileri belli boldy

Dünýäniň ylmy jemgyýetçiliginiň iň ýokary hem-de abraýly sylaglarynyň biri bolan Nobel baýragynyň ýeňijileri yglan edilýär. Lukmançylyk we fizika ugrundan soňra himiýa boýunça Nobel baýragyna...

“Facebook” müşderilerini ýitirýär

Dünýäniň iň meşhur jemgyýetçilik torlary bolan “Instagram” we “Facebook”, şeýle hem habarlaşmak platformy bolan “WhatsApp” hyzmatlarynda emele gelen näsazlyk onuň müşderileriniň azalmagyna getirdi. “Telegram” -yň...

Türkmenistan gazna biržasy babatda hyzmatdaşlygyny giňeldýär

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň edara binasynda Moskwanyň Gazna biržasynyň wekilleri bilen wideoaragatnaşyk arkaly iş duşuşygy geçirildi. Iş duşuşygyna Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministriniň...

Hindistanyň Milli gazna biržasy bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde Hindistanyň Milli gazna biržasynyň (NSE) wekilleri bilen göni wideo aragatnaşyk arkaly iş duşuşygy geçirildi. Iş duşuşygyna Türkmenistanyň Maliýe we...

Türkmen-rumyn geňeşmeleri geçirildi

Sanly wideoaragatnaşyk görnüşinde Türkmenistanyň hem-de Rumyniýanyň DIM-niň degişli departamentleriniň ýolbaşçylarynyň derejesinde daşary işler ministrlikleriniň arasynda türkmen-rumyn geňeşmeleri geçirildi. Rumyn wekiliýetine Rumyniýanyň DIM-niň Ilçisi, baş...

Türkmenistan Özbegistandan 307 million dollarlyk önümler satyn alar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasyna amala aşyran saparynyň çäklerinde geçirilen gepleşiklerde belläp geçişi ýaly, Türkmenistanyň köpýyllyk we ygtybarly söwda-ykdysady hyzmatdaşy bolup durýar. Biz...