Daily Archives: 2021-10-05

6-njy oktýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

Aýjeren Rejebowa : Ykbalymyň saýlan hünäri teležurnalistika

Arzuwlar ynsany maksada golaýlaşdyrýar. Maksat bolsa ýoluň esasy menziline, ýagny myrada ýetirýär. Bularyň özeninde bolsa irginsiz zähmet ýatyr. Çekilen irginsiz zähmetiň hökman miwesini berýändigine...

Türkmenistan-Özbegistan: 23 ylalaşyga gol çekildi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Özbegistan Respublikasyna amala aşyran saparynyň çäklerinde iki ýurduň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygyň mundan beýlek-de pugtalandyrylmagyna goşant goşýan köp sanly resminamalara gol çekildi. Bu...

“Covid-19” täsiri: guşlaryň 80 göterimi şäher merkezlerine gondy

Kanadanyň we ABŞ-nyň alymlary tarapyndan geçirilen seljermede, Covid-19 pandemiýasy wagtynda adam hereketiniň pes bolmagy guşlaryň özüni alyp barşyna täsir edendigi ýüze çykaryldy. Pandemiýa başlamazdan...

Nobel hepdeligi: fizika boýunça Nobel baýragynyň ýeňijileri belli boldy

Dünýäniň ylmy jemgyýetçiliginiň iň ýokary hem-de abraýly sylaglarynyň biri bolan Nobel baýragynyň ýeňijileri yglan edilýär. Lukmançylyk ugrundan soňra fizika boýunça Nobel baýragyna mynasyp bolan...

Köp alma iýmek zyýanlymy?

Köp mukdarda alma iýmek kislotalygy ýokary bolan adamlarda ýakymsyz ýagdaýy döretmegi mümkin. Bu barada russiýaly dietolog Ýelena Solomatina RT bilen bolan söhbetdeşlikde aýdyp geçdi. Hünärmeniň sözlerine...

Täjigistanda ýene bir taryhy ýer ÝUNESKO-nyň miras sanawyna girizildi

Ol günorta-gündogarda, deňiz derejesinden 2 müň metr belentlikde ýerleşýän gadymy Karon şäheri bolup, şäher takmynan 4 müň ýaşynda. Koron şäheriniň üsti 2012-nji ýylda açyldy. Alymlaryň...

Kosmosdaky ilkinji film üçin uçuş başlaýar

Älem giňişliginde surata düşüriljek ilkinji kino üçin kosmosa gitmäge rugsat berildi. Bu filmi surata düşürjek rus kinorežissýor Klim Şipenko we aktrisa Ýuliýa Peresild “Soýuz...

Türkmenistan-Özbegistan: Sebitleriň forumy dörediler

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Özbegistana amala aşyrýan saparynyň çäklerinde ýokary derejedäki türkmen-özbek gepleşikleri geçirildi. Bu barada Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň metbugat gullugy habar berýär. Ýokary derejedäki...

Suwdan sintetik uçar ýangyjy öndüriler

Germaniýanyň demirgazygyndaky Emsland sebitinde “Atmosfair” tarapyndan gurlan desgada indiki ýyldan başlap, suwdan we kömürturşy gazyndan her günde takmynan 1 tonna sintetiki ýangyç öndüriler. Girdeji gazanmak...