Daily Archives: 2021-10-04

Türkmenistanda täze adalat ministri wezipä bellendi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Onda käbir resminamalara gol çekildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti Adalat ministrligine täze...

Türkmenistanyň we Eýranyň daşary işler ministrleriniň telefon söhbetdeşligi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowyň Eýran Yslam Respublikasynyň daşary işler ministri Hossein Amir Abdollahian bilen telefon arkaly gepleşigi geçirildi. Işjeň...

Türkmenistanyň Prezidenti Mustakillik meýdanyna gül goýdy

Resmi sapary bilen Özbegistan Respublikasyna baran Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow, Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen Daşkent şäherindäki Mustakillik meýdanyna bardy. Özbegistanyň resmi habarlar gullugynyň...

Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistana bardy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow resmi sapary bilen Özbegistan Respublikasynyň paýtagty Daşkent şäherine bardy. Bu barada Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň resmi saýtyndan bellenilip geçilýär. Islam Karimow adyndaky...

Kamala Harris Waşingtondaky öýüni satdy

ABŞ-nyň wise-prezidenti Kamala Harris Waşingtondaky öýüni 1,85 million dollara satdy. Bu barada öz çeşmesine daýanyp "Forbes" habar berdi. Meýdany 1730 inedördül metrlik jaýy Harris we...

4-nji oktýabr- Bütindünýa haýwanlary goramagyň güni

Haýwanlar hem adamlar bilen deň derejede tebigatda möhüm orun eýeleýär. Sebäbi daşky gurşawy goramakda we ýer şarymyzda ýaşaýşy dowam edirmekde uly goşantlary bar. Şeýle-de...

Türkmen-özbek gatnaşyklary – hoşniýetli goňşuçylygyň nusgasy

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda türkmen-özbek hyzmatdaşlygy giň gerimde ösdürilýär. Munda iki ýurduň arasyndaky dost-doganlyk gatnaşyklarynyň has-da berkeýändigini hem-de pugtalanýandygyny görmek bolýar. Türkmenistanyň oňyn pikirleri...

Tebigatda garynjalaryň ähmiýeti

Garynjanyň bedeniniň gurluşynda üç bölek tapawutlanýar, çitin membranasy bilen örtülýär: inçe bil bilen birleşdirilen kelle we döş we garyn. Birnäçe linzadan emele gelen gözler...

11-nji Merkezi Aziýa söwda forumy başlady

Şu gün ABŞ-nyň Halkara ösüş guramasy (USAID) Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we beýleki ýurtlaryň arasynda söwda we hyzmatdaşlygy ösdürmek hem-de sebitde pandemiýadan soňky dikeldiş we durnuklylygy ara alyp...

Halkara binagärlik güni

Dünýäniň dürli künjeklerinden her ýyl oktýabr aýynyň birinji duşenbesinde halkara baýramçylygy - Bütindünýä binagärlik gününi belleýärler. Halkara binagärler birleşigi, UIA tarapyndan esaslandyryldy. Ilkinji ýyl 1985-nji...