Daily Archives: 2021-10-03

“Nobeliň” ykdysadyýet ugry boýunça ilkinji zenan laureaty

Belli bolşy ýaly, “Nobel” baýragy dünýäniň ähli künjeginden alymlara himiýada, fizikada, lukmançylykda, edebiýatda gazanan üstünlikleri we tanymal işleri üçin, şeýle-de parahatçylygy gorap saklamakda bitiren...

4-nji oktýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

Koronawirus: sanjymdan soňra dermany hem tapyldy

Dünýäde giňden ýaýran koronawirus ýokanjyna garşy dünýäniň lukmanlary we alymlary birnäçe sanjymlary işläp düzdüler. Şol sanjymlardan soňra nobatda adaty tabletka diýilýän dermanlaryň hem üstünde...

Türkmenistanda sanjym edilenleriň elektron sanawy düzüler

Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň (BMGÖM) goldawy bilen, Russiýanyň Halkara Ösüş Bilermenleri maksatnamasynyň çäginde bilermen Anatoliý Lawrow, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine...

Halkara uçar gatnawy :Stambul-Türkmenbaşy-Stambul

Halkara uçar gatnawlary baradaky habarlary www.atavatan-turkmenistan.com saýtynyň üsti bilen,  şeýle hem @atavatanturkmen  Instagram hasabyndan Size ýetirmäge dowam edýäris. Şu gün ýene bir halkara uçar...