TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Oktýabr 2, 2021

3-nji oktýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz...

Horwatiýalylar ABŞ-a 90 gün wizasyz girip bilerler

Amerikanyň Birleşen Ştatlary Horwatiýany Amerikanyň topragynda wizasyz syýahat meýilnamasyna goşdy.  Indi horwatiýalylar ABŞ-a 90 günlük möhletde wizasyz girmek mümkinçiligine eýe boldular-diýip “Reuter” habar berýär. ABŞ-nyň Içeri...

Norwegiýada dünýä çempionaty  başlandy

2-nji oktýabrda Norwegiýanyň Oslo şäherinde erkin, grek-rim we aýallar göreşi boýunça ulularyň arasyndaky nobatdaky dünýä çempionaty başlandy. “Wrestling” sahypasynyň habaryna görä, dünýäniň 50-ä ýakyn döwetiniň...

Kaliforniýada 12 ýaşdan uly çagalar üçin Covid-19 sanjymy hökmany

ABŞ-da ilkinji gezek Kaliforniýa ştatynda azyk we derman senagaty müdirliginiň doly tassyklamasy alnandan soň, Covid-19 sanjymynyň 12 ýaş we ähli çagalar üçin hökmany boljakdygy habar...

“Walt Disney World” seýilgähiniň 50 ýyllygy

“Walt Disney World” syýahatçylyk mekany 1971-nji ýylyň 1-nji oktýabrynda açyldy. Bu ajaýyp mekan öz 50 ýyllygynda syýahat dünýäsinde henizem esasy hereketlendiriji bolmagyny dowam etdirýär. Bu...

Türkmenistanyň Prezidentiniň “TASS” habarlar gullugy bilen söhbetdeşligi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýanyň baýry hem-de abraýly habarlar gullugy hasaplanýan “TASS” habarlar gullugynyň baş müdiriniň birinji orunbasary Mihail Gusman bilen söhbetdeşlik geçirdi. Bu barada...

Paragwaý gurakçylyga sezewar boldy

Günorta Amerikada 2019-njy ýylda başlanan gurakçylygyň iň köp täsir eden ýurdy bolan Paragwaýda alymlar öz aladalaryny beýan etdiler. Hünärmenler 2 ýyl bäri dowam edýän gurakçylygyň...

Ýewropanyň iň beýik depesi “Mont Blank”  peselýär

Fransiýa bilen Italiýanyň serhedinde ýerleşýän Ýewropa yklymynyň iň beýik dagy Mont Blankyň depesiniň beýikligi ýene aşak inendigi habar berildi. UNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girýän dagyň...

Çaý hakynda biler bolsaňyz

Birnäçe ýyl mundan ozal Günbatar lukmançylygy çaýyň üýtgeşik täsiri bilen ýörite gyzyklanypdyr. Alymlar onuň gan basyşyny we holesteriniň derejesini peseldýändigini, kariýesiň öňüni alýandygyny anykladylar. Häzirki...

Sakgyç zyýanlymy?

Sakgyç çeýnemek endigi öz gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýar. Gadymy grekler dişlerini arassalamak we dem alşyny tämizlemek maksady bilen mastika agajynyň şepbigini çeýnäpdirler. Bal arysynyň...