Daily Archives: 2021-10-01

«EKSPO-2020»: Türkmenistanyň Milli güni geçiriler

Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde guralýan «EKSPO-2020» Bütindünýä sergisinde Türkmenistanyň Milli gününi geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, Ministrler...

Türkmenistanda uçdantutma ilat ýazuwy geçiriler

Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde 2022-nji ýylda geçiriljek Türkmenistanyň ilatynyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwynyň şygarynyň we nyşanynyň taslamalary hödürlendi. "Watan" habarlar...

1-nji oktýabr – bütindünýä kofe güni

Kofe güni dünýäniň dürli ýurtlarynda ýylyň dürli günlerinde bellenilýär. Şeýle-de bolsa, ilkinji gezek 1963-nji ýylda Londonda döredilen Halkara kofe guramasy 2014-nji ýylda 1-nji oktýabry...

Dünýä ilaty garrap barýar

Hünärmenleriň pikirine görä, 2050-nji ýyla baryp dünýäde garry ilat ― 65 ýaşdan ulularyň sany iki esse artar, 1,5 milliarda ýeter. Häzir garrylar dünýä ilatynyň 22...

2-nji oktýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

Özbegistandan oba hojalyk tehnikalary we himiýa önümleri satyn alnar

Türkmenistan Özbegistan Respublikasyndan oba hojalyk gurallaryny, traktor tirkeglerini hem-de himiýa önümlerini satyn almagy göz öňünde tutýar. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz zbegistan...

Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistanda resmi saparda bolar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 2021-nji ýylyň 4-5-nji oktýabry aralygynda Özbegistan Respublikasynda resmi saparda bolar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Goňşy döwletler bilen dostlukly-doganlyk...

Ýeňijilere baýraklary gowşurylýar

Ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlanyp, “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýty tarapyndan gurnalan nobatdaky “Ata Watan Eserleri” bäsleşigi jemlendi. www.sanlyhyzmat.com  we www.makulsozluk.com saýtlarynyň...

Türkmenistan Sankt-Peterburgda söwda öýüni açar

Sankt-Peterburgyň (Russiýa Federasiýasy) gubernatory Aleksandr Beglowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli geçirilen baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdy. Şeýle hem Russiýanyň iri şäheriniň wekiliýeti birnäçe...

“ÝUNISEF”: Biz işe alýarys

ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky wekilhanasy täze iş orny boýunça bildiriş çap etdi. Şoňa laýyklykda, mekdep mugallymlaryny sanly we garyşyk okuw sapaklaryna taýýarlamak boýunça milli tälimçi boýunça...