Daily Archives: 2021-09-24

Ak mekgejöweniň peýdalalary

Adaty mekgejöwen sary ýa-da ak reňkli däneli ösümlik bolup, başgada onuň dürli reňklilerine duş gelmek bolýar. Olaryň tohumlary häzirki wagtda 2000-den gowrak däne görnüşi...

25-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

2657 adam Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edildi

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň binasynda Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen adamlara pasportlary gowşurmak dabarasy geçirildi. Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygynyň öňüsyrasynda pederlerimiziň ynsanperwerlik we hoşniýetlilik ýörelgelerinden...

Çagalar üçin “peýdaly oýunlar” : Iňlis, Rus we Türkmen dillerinde

Soňky döwürde mobil telefonlarda oýun oýnamak çagalaryň gündelik durmuşynyň adaty ýagdaýyna öwrülip barýar. Çenden aşa oýun oýnamagyň zyýanlydygyny bilýän ene-atalar  munuň öňüni almak isleseler hem,...

“Ata Watan Eserleri” bäsleşigi: ýeňijiler ertir belli bolar

Ýurdumyzyň Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlanyp, "Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýty tarapyndan gurnalan “Ata Watan Eserleri” bäsleşigi tamamlandy. www.sanlyhyzmat.com  we www.makulsozluk.com saýtlarynyň hemaýat bermeginde...

Kosmosda surata düşüriljek ilkinji çeper film

Russiýaly kinorežissýor Klim Şipenko we aktrisa Ýuliýa Peresild kosmosda kino surata düşürmäge taýýarlyk görýär. Gazagystandaky "Baýkonur" kosmodromynda kosmosda surata düşüriljek ilkinji çeper filmiň taýýarlyk...

“Airbus” kompaniýasy “uçýan taksisini” tanyşdyrdy

Ýewropanyň öňdebayrjy awiagurluşyk kompaniýasy bolan "Airbus" kompaniýasy özüniň  "uçýan taksi" taslamasyny Tuluzadaky sammitinde tanyşdyrdy. "Uçýan taksi" dikuçara meňzeýär. Bu modele "äpet sürüjisiz" ulag lakamy berildi....

BTS topary BMG-nıň Baş Assambleýasynda çykyş etdi

BTS atly meşhur koreý aýdym-saz topary Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 76-njy mejlisinde çykyş etdiler. . Günorta Koreýanyň aýdym-saz toparynyň howanyň üýtgemegi, ýaş nesliň pandemiýa...

“Google Chrome” täzelendi

Dünýäde 2,65 milliard ulanyjy bilen iň halanýan internet brauzeri bolan “Google Chrome”-yň 94-nji täze wersiýasy çykdy. "Android", "iOS", "MAC", "Linux" we "Windows" ulanyjylary üçin...

Beden işjeñligine täsir edýän 10 iýmit

Işjeň durmuş ýörelgesi, dogry hem-de wagtly-wagtynda iýmitlenmek, bedendäki suw deňagramlylygyny saklamak bedenimiziñ işjeñligine täsir edýän madda çalşygyny (metabolizmi) çaltlandyrmagyň täsirli ýollarydyr. Şeýle-de artykmaç agramdan...