Daily Archives: 2021-09-23

24-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

ABŞ sanjymlaryny paýlaşar

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy ABŞ-nyň koronawirus ýokanjyna garşy sanjym kömegini bermegini dowam etdirjekdigini belledi. ABŞ-nyň hökümeti ösüp gelýän ýurtlarda köpçülikleýin sanjyma kömek bermek maksady bilen...

“Türkmenhaly”: haly önümlerini karzyna alyp bolar

«Türkmenhaly» döwlet birleşigi, öz müşderilerine el haly we haly önümlerini karzyna satyn almak maksady bilen, Türkmenistanyň “Halkbank” DTB arkaly möhleti 3 ýyla çenli, ýyllyk...

Mähirli zenan ömre dowam

Ýakynda, şanly Garaşsyzlygymyzyñ 30 ýyllyk baýramy mynasybetli gözel paýtagtymyzda ýerleşýän Söwda-senagat edarasynda sergi geçirildi. lki gün dowam eden serginiň dowamynda türkmen telekeçileriniň öndürýän önümleriniň...

Garaşsyzlyk — bagtyň ganaty

Garaşsyzlyk baýramy Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň  dabarasy uludan tutulýan baş baýramlarynyň biridir. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow halkymyzyň bagtyýar we eşretli geljegi, röwşen durmuşy üçin...

Baky bagtyň Watany

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyz taryhy özgerişlere beslenýär, ykdysady kuwwaty artýar, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi has-da ýokarlanýar. Ata Watanymyz dünýä...

Bu duşuşyk türk çempionatynyň taryhyna girdi

Türkiýäniň futbol çempionatynyň iň ýokary ligasy bolan Superliganyň 6-njy tapgyrynyň çägindäki «Gaziantep» ― «Başakşehir» duşuşygy çempionatyň taryhyna girdi. Duşuşykda «Gaziantep» myhman topary 1:0 hasabynda ýeňdi....

Iýilýän waksina dörediler

ABŞ-nyň Kaliforniýa Riwersaýd uniwersitetiniň alymlary tarapyndan durmuşa geçirilen täze taslama arkaly koronowirus pandemiýasynyň iýilýän waksinasy öndüriler. Ylym we saglyk dünýäsine uly täzelik bolup girjek bu...

Halkara üm arkaly gürleşmek güni

Her ýylyň 23-nji sentýabrynda “Halkara üm arkaly gürleşmek güni” dünýäde giňden bellenilýär. Bu sene öz gözbaşyny 2017-nji ýylyň dekabr aýynda geçirilen Birleşen Milletler Guramasynyň...

Aýdyň gijelerde ösüşler güýç alýar

21-22-nji sentýabrda Türkmenistanyň söwda we senagat edarasynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramy mynasybetli köpugurly sergi guraldy. Oňa ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň döwlet böleginiň düzümleri, Türkmenistanyň...