Daily Archives: 2021-09-22

23-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

“Forbes”:Ronaldo iň köp girdeji gazanýan futbolçy boldy

Angliýanyň “Mançester Ýunaýted” toparynyň hüjümçisi portugaliýaly Kristiano Ronaldo iň köp girdeji gazanan futbolçylaryň sanawynda birinji orny eýeledi. Bu barada "Forbes" žurnaly habar berýär. Ronaldo 2021/22...

ABŞ doly sanjym edilen syýahatçylar üçin açyk

ABŞ koronawirus ýokanjy bilen baglanyşykly syýahat çäklendirmelerini ýeňilleşdirýär we Angliýa, Ýewropa Bileleşigi we beýleki syýahatçylara öz serhedini açýar. Şu ýylyň noýabr aýyndan başlap, sanjymyň iki...

Birnäçe ýurt serhetlerini açýar

Indoneziýa, Taýland, Wýetnam we Malaýziýa serhetleri açyp syýahatçylyk pudagyny dikeltmegi meýilleşdirýärler. Şeýle-de bolsa, hünärmenler sebitiň köp böleginde sanjym derejesiniň pes bolmagy we az täsirli...

“Barselona” topary tälimçisini çalyşmagy mümkin

Ispaniýanyň güýçli toparlaryndan “Barselona” toparynda ýagdaý öwerlikli däl. Ýyldyz oýunçy Lionel Messiniň klubdan gitmeginden soň ýagdaý hasam çylşyrymlaşýar. Soňky 4 duşuşygynda 1 gezek ýeňiş...

Angela Merkeliň hormatyna oýunjak aýylar ýasaldy

Nemes oýunjak öndüriji kompaniýasy, 16 ýyl Germaniýa Federatiw Respublikasynyň kansleri bolup işlän Angela Merkeliň hormatyna bir oýunjak aýy ýasady. Merkele meňzeşligi bilen geň galdyrýan,...

“Taliban” hereketi BMG-niň Baş Assambleýasynda çykyş etmekçi

"Taliban" hereketiniň wekilleri BMG-niň Baş Assambleýasynyň 76-njy mejlisinde çykyş etmek üçin BMG-ä ýüz tutdy. Şeýle hem bu hereket BMG-niň ýanyndaky hemişelik wekili hökmünde Mohammed...

Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş Assambleýasynda çykyş etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow BMG-niň Baş Assambelýasynyň 76-njy mejlisine sanly ulgam arkaly gatnaşyp, öz çykyşyny amala aşyrdy. Bu barada BMG-niň resmi internet sahypasynda bellenilip...

BMGÖM-Türkmenistan: 20 million dollarlyk pandemiýa garşy taslama

Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasy  (BMGÖM) Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi bilen Bütindünýä banky tarapyndan maliýeleşdirilýän “COVID-19 öňüni alyş” taslamasyny durmuşa geçirmek...

Garaşsyzlyga bagyşlanan sergi

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergi merkezinde Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk baýramyna bagyşlanan ýurdumyzyň halk hojalygynyň gazananlarynyň sergisi geçirilýär. Däp boýunça, oňa gatnaşmaga Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň ähli...