Daily Archives: 2021-09-21

Lewandowski “Altyn aýakgap” baýragyny aldy

Germaniýanyň "Bawariýa" toparynyň polşaly hüjümçisi Robert Lewandowski Ýewropa futbol çempionatlarynda bir möwsümde iň köp gol geçiren futbol berilýän "Altyn aýakgap" baýragyny aldy. Munuň üçin...

Türkmenistan-BMG: pandemiýa garşy maksatnama

«Bütindünýä pandemiýa bilen baglanşykly köpdürli töwekgelçilikleri we howplary azaltmak üçin habarlylygy ýokarlandyrmak we bu işe ýaşlary çekmek» atly BMG bilen bilelikdäki Maksatnama gol çekmek...

22-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

Ahmet Atajanow bilen gurnalan gyzykly söhbetdeşlik

” Ata Watan Ýyldyzlary” show gepelişiginiñ ikinji sanynyñ myhmany Ahmet Atajanow bilen gurnalan gyzykly söhbetdeşlige Atavatan Tv You Tube kanalyna göniden göni girip ýada...

“NASA” Aýyň günorta polýusyna robot ugradýar

Amerikanyň awiasiýa we kosmos gullugy (NASA) doňdurylan suw gözlemek üçin Aýyň günorta polýusynyň golaýyndaky “Nobile” kraterine robotyň iberiljekdigini habar berdi. “Euronews” teleýaýlymynyň habaryna görä, ençeme...

Himiýa pudagyna 8 mlrd dollar maýa goýuldy

Himiýa pudagyny ählitaraplaýyn ösdürmek garaşsyzlyk ýyllarynda strategik ugurlaryň biri hökmünde kesgitlenildi. Bu ugurda döwlet derejesinde ägirt uly işler amala aşyrylyp, pudagyň ylmy esaslary has-da...

Milan ýene-de sungat bilen duşuşýar

Italiýada sanjym derejesi iň ýokary bolan Milan şäheri, iki ýyldan soň medeniýet we sungat pudagynda öňki şöhratyny gazanyp başlady. Dünýäniň dürli künjeklerinden Milan şäherine...

Dünýäniň iň garry ekizleri

Ýaponiýaly 107 ýaşyndaky ekiz aýal doganlar dünýäniň iň garry ekizleri diýlip ykrar edildi. Bu barada Ginnesiň rekordlar kitaby habar berýär. Rekordyň hasaba alnan gününde (2021-nji...

Russiýadaky saýlawlarda “Ýedinaýa Rossiýa” ýeňiş gazandy

Russiýa Federasiýasynda 17-19-njy sentýabr aralygynda 3 gün dowam eden Döwlet Dumasynyň saýlawlarynda "Ýedinaýa Rossiýa" partiýasy ýeňiş gazandy. Russiýanyň Merkezi  saýlaw toparynyň berlen sesleriň 100 göterimini...

Türkiýäniň milli ýygyndysyna 46-njy tälimçi bellendi

Türkiýäniň Futbol Federasiýasynyň ýolbaşçysy Nihat Özdemir we milli toparlaryň dolandyryjysy Hamit Altyntop, Türkiýäniň futbol boýunça milli ýygyndysynyň täze tälimçisi Stefan Kuntz üçin gol çekişlik...