Daily Archives: 2021-09-20

Garaşsyzlyk baýramyna bagyşlanan baýramçylyk dabaralary

Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen giňişleýin mejlisinde şu ýylyň 25-nji sentýabrynda Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlanan baýramçylyk dabaralaryna görülýän taýýarlyk barada...

25-nji sentýabrda Halk Maslahaty geçiriler

Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen giňişleýin mejlisinde şu ýylyň 25-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Halk Maslahatyna görülýän taýýarlyk barada hasabatlar diňlenildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi...

21-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

Türkmenistan-Özbegistan: sebitara hyzmatdaşlyk ösdüriler

Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmak we giňeltmek bilen baglanyşykly wezipeler barada hasabat berildi. Şoňa laýyklykda,...

Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli günä geçişlik

Hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy hem-de Halk Maslahatynyň mejlisine görülýän taýýarlyk işleri...

Türkmenistan ilkinji gezek “akylly” telewizorlary eksport edýär

Türkmenistanda öndürilýän "4K Ultra HD" kysymly "akylly" telewizorlar ilkinji gezek daşary ýurt bazaryna eksport edildi. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda mälim...

Dünýäniň iň baý maşgalalarynyň sanawy belli boldy

“Bloomberg” žurnaly dünýäniň iň baý maşgalalarynyň sanawyny taýýarlady. 238,2 milliard dollar baýlygy bilen birinji ýerde “Walmart” supermarket zynjyryna eýe bolan Uolton maşgalasy barýar. Fewral aýynda...

Meşhur boksçy prezidentlige dalaş etdi

8 agramda dünýäniň ozalky çempiony, boksçy Menni Pakýao öňümizdäki ýylda Filippinlerde prezident saýlawlaryna gatnaşmagy meýilleşdirýär. "BBC" teleýaýlymynyň berýän maglumatyna görä, ýurdy dolandyrýan FDP-Laban partiýasy türgeniň...

“Eýfel” diňindäki akrobatyň üstünligi

Meşhur fransuz ýüp akrobaty Natan Polin Eýfel diňi bilen Trokadero meýdançasynyň arasyndan uzynlygy 670 metr aralygy tanaply ýüpüň üstünden ýöräp geçdi.  Aşakdan seredeniňde tanap...

Ýaponiýadan 3-nji doza sanjym karary

Ýaponiýada "Pfizer", "Moderna" ýa-da "AstraZeneca" sanjymynyň 2 dozasyny alanlar, ýüz tutan halatynda ozal alan sanjymdan 3-njisini alyp bilerler. Ýaponiýada "COVID-19" pandmeiýasyna garşy göreşmek üçin sanjymyň...