Daily Archives: 2021-09-18

19-njy sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

Garaşsyzlygyň 30-ýyllygy ösüşleriň özenidir.

Türkmenistan döwletimiz soňky onýyllyklaryň dowamynda ýurt metallurgiýa, dag-magdan, nebit we gaz-himiýa, gämi gurluşygy, elektron senagaty ýaly milli ykdysadyýet üçin täze pudaklary döretmek ugrunda ilkinji...

Ýer tudananyň iýmitlik ähmiýeti

Ýer tudanasynyň adam saglygyna ýetirýän peýdalary aşakdakylardyr: Ýer tudana bedeniň gündelik C witamininiň takmynan 150 göterimini kanagatlandyrýar. Bu bedene sowuklama we dümew, ýokançlyk we keseller...

Üstünlige eltýän ädimler.

Biz durmuşda her birimiz öz ädýän adimlerimize göra laýyk durmuşy ýaşaýarys. Dogry yoly saýlap almagy başarsak şol ýoly geçmek üçin sansyz ädimler ätmeli bolýas.Ykbal...

Sarymsagyň adam saglygyna peýdasy

Oba hojalygynyň ekerançylyk pudagynda ösdürilip ýetişdirilýän ekinleriň her biri özlerine mahsus bolan peýdaly alamatlary boýunça tapawutlanýarlar. Şeýle ekinleriň biri hem sarymsakdyr. Sarymsak dürli naharlary we...

Hozuň adam saglygyna peýdaly ähmiýeti

Ýagyň, belogyň we süýümiň çeşmesi bolan hozuň peýdalary  sanardan köpdir. Beden deňagramlylygyny üpjün etmek bilen, ýürek we süňk saglygyny gowulaşdyrmak üçin peýdalary ulydyr. Hoz agajynda...

BMGÖM: insuliniň ilkinji tapgyry Türkmenistana getirildi

BMGÖM süýjikeseli bejermek üçin wajyp derman bolan insuliniň ilkinji tapgyryny Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine (TSGDSM) gowşurdy. Birinji tagyra çalt hereket edýän...

Deňiz önümleriniň sarp edilişi ýokarlanýar

ABŞ-nyň öňdebaryjy uniwersitetlerinden biri bolan Stenford uniwersitetiniň alymlarynyň gözlegleri netijesinde, 2050-nji ýyla çenli dünýädäki balyk sarp edilişi 80 göterim ýokarlanjakdygyny mälim etdiler. Ylmy gözleglerde, deňizlerden...

Futbolyň şasy ýene-de hassahana ýerleşdirildi

Futbol boýunça dünýäniň 3 gezek çempiony hem-de futbolyň şasy hasaplanýan Pele ýene-de hassahana ýerleşdirildi. Golaýda ol galyň içegelerde emele gelen çişi aýyrmak üçin operasiýa...

Türkmenistandan Russiýa 21-nji ýörite uçar gatnawy

Türkmenistanyň Türkmenabat şäherindäki halkara howa menzilinden Russiýanyň Moskwa şäherine nobatdaky ýörite uçar gatnawy amala aşyryldy. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi internet sahypasynda...