Daily Archives: 2021-09-17

18-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

Wan Goguň täze suraty sergä çykaryldy

Dünýä belli suratkeş Winsent Wan Goguň galam bilen çeken, ozal görkezilmedik suraty ilkinji gezek Amsterdamda sungat söýüjileriň dykgatyna ýetirildi. BBC-iň habaryna görä, Amsterdamdaky Wan Gog...

“Microsoft”: ulanyjylara açarsyz girmäge rugsat berer

“Microsoft” kompaniýa ýakyn hepdelerde “Microsoft Outlook” we “Microsoft OneDrive” ýaly birnäçe meşhur programma üpjünçilik hyzmatlaryndan peýdalanýanlar üçin açarsyz girmek mümkinçiligini döretjekdigini habar berdi. “Microsoft”...

Gije jübi telefonyny nirede goýmaly?

Adamlaryň köpüsi gije ýatmazdan ozal jübi telefonyny mümkin boldugyça ýakynrak ýerde goýmaga çalyşýarlar. Bu haýsy ýagdaýlarda howply bolmagy mümkin? «Janly mekan ekologiýasy» barlaghanasynyň müdiri Anton Ýastrebsew Sputnik...

Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasy: täze agzalar kabul ediler

20 ýyl mundan ozal döredilen Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň ýübileý sammiti Täjigistanyň paýtagty Duşanbe şäherinde geçirildi. Täjigistanyň Prezidenti Emomali Rahmanyň başlyklyk etmeginde...

Türkmenistanyň we Täjigistanyň Prezidentleriň duşuşygy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda ikiçäk duşuşyk geçirildi. Bu duşuşyk Duşanbe şäherinde geçirilýän Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň...

Türkmenistanyň Prezidenti ŞHG-niň ýubileý sammitine gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Täjigistan Respublikasynyň paýtagty Duşanbe şäherinde geçirilýän Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň sammitine hormatly myhman hökmünde gatnaşdy. Täjigistanyň Prezidenti Emomali...

“Urban 2021 Photo Awards” bäsleşiginiň finalçylary

“Urban 2021 Photo Awards” bäsleşiginiň finalçylary belli boldy. Şu ýyl 12-nji gezek geçirilen, dünýäniň dürli künjeklerinden şäher durmuşyny açyp görkezýän suratlara baha berilýän bäsleşikde...

Dünýädäki iň gadymy sungat eseri

Dünýäniň iň gadymy sungat eseri Hytaýyň Tibet platosyndaky gaýalykda tapyldy. 226 müň ýyllyk diýlip kesgitlenen eliň yzlarynyň çeper maksat bilen ýasalandygyny kesgitlän hünärmenler, täze...

Professor döwründe hukuk fakultetini tamamlady

Türkiýäniň Ankara uniwersitetiniň lukmançylyk fakultetini 35 ýyl mundan ozal tamamlan, soňra lukmançylyk ylmy boýunça, ýagny psihologiýa ugrunda doktorlyk derejesini gazanan Dilek Özjengiz dekan bolup...