Daily Archives: 2021-09-16

Döwlet münberiniň toplumy ulanmaga berildi

Hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda paýtagtymyz Aşgabadyň günorta böleginde Döwlet münberiniň toplumy ulanmaga berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, medeniýet we sungat ussatlarynyň, döredijilik toparlarynyň aýdym-sazly...

Ozalky döwlet münberi işewürleri kabul ediş merkezine öwrüler

Şu gün hormatly Prezidentimiz paýtagtymyz ösdürmek bilen baglanyşykly taslamalar bilen tanyşdy. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, "Buig Türkmen" kompaniýasynyň baş direktory hormatly Prezidentimiziň...

Türkmenistanda nebitgaz ýataklarynda gözleg-barlag işleri geçiriler

Türkmenistanyň "Türkmengeologiýa" döwlet korporasiýasynyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek barada Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, Ministrler Kabinetiniň sanly...

Balkan atçylyk sport toplumynyň çapuw ýodasy täzelener

Balkan atçylyk sport toplumynyň çapuw ýodasynyň durky täzelener. Bu barada Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde bellenilip geçildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly,...

Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistanda täze taslamalary maliýeleşdirer

Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde Türkmenistanyň wekiliýetiniň 27-nji awgust-2-nji sentýabry aralygynda Birleşen Arap Emirliklerine amala aşyran sapary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde...

Türkmenistanyň Prezidenti ŞHG-niň sammitine gatnaşar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Täjigistanyň paýtagty Duşanbe şäherinde geçiriljek Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna (ŞHG) agza ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň sammitine hormatly myhman hökmünde gatnaşar. Bu barada...

17-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

“Frankenstein” neşiri auksionda

Meri Şelliniň ilkinji neşiri “Frankenstein”, 1,17 million dollara auksiona çykaryp, çap edilen eseri üçin täze dünýä rekordyna girdi. 1818-nji ýylda çap edileninden bäri, asyl...

“Google” 3 ýurdy birleşdirýär

Tehnologiýa ägirdi “Google” ABŞ-ny, Angliýany we Ispaniýany birleşdirmek üçin Atlantik ummanynyň aşagynda müňlerçe kilometr optiki süýümli internet kabelini çekdi. Uzynlygy 6 müň 250 kilometre barabar...

Tehnologiýalar merkezi: döwlet we hususy hyzmatdaşlyk

Türkmenistanyň Ylymlar Akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezinde dürli ugurlarda ylmy işler alnyp barylýar. 2014-nji açylan Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezi – sebitde ýeke-täk köpugurly ylmy-barlag we...