Daily Archives: 2021-09-15

16-njy sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

Türkmen-rus biznes-forumy çagyrýar

Türkmenistanyň Söwda-senagat palatasy 20-nji oktýabrda onlaýn görnüşinde “Täze çagyryşlar we hyzmatdaşlygy giňeltmegiň mümkinçilikleri” atly türkmen-rus biznes forumyň boljakdygyny habar berýär. Baş maksady Türkmenistan bilen Russiýa...

Motosikller we motosikl sürüjileri baradaky kinofestiwal

Birleşen Arap Emirliklerinde ilkinji Dubaý motosikl film festiwaly tamamlandy. Üç gün dowam eden film görkezilişinde motosikl sürüjileriniň gysga filmleri we olaryň durmuşy barada doly...

BMG-niň baş maksady – sanjym

ABŞ-nyň Nýu-Ýork şäherinde baş binasy ýerleşýän Birleşen Milletler Guramasynyň esasy organy bolan Baş Assambleýanyň 76-njy mejlisi öz işine başlady. Mejlisiň öz işine başlanmagy mynasybetli...

Türkmenistan-Özbegistan: söwda dolanyşygy 1 milliarda ýetiriler

Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň 16-njy mejlisi geçirildi. Bu mejlisde özbek tarapyna - Premýer-ministriň orunbasary -...

Özbegistanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Esenmyrat Orazgeldiýewi kabul etdi. Türkmen wekiliýeti söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-özbek...

2021 MTV aýdym-saz baýraklarynyň ýeňijileri

Geçen ýyl çäkli we onlaýn geçirilen dabaradan soň, 2021 MTV aýdym-saz baýraklary bu ýyl dabaraly ýagdaýda Bruklindäki “Barclays” merkezinde eýelerine uly höwes bilen gowşuryldy. Doja...

“PETRONAS Çarigali”: sürüjileri işe çagyrýar

“PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd” kompaniýasy aşakdaky hünär boýunça dalaşgärleri işe çagyrýar: Sürüji Ähli dalaşgärler özleri barada doly maglumatlary we aşakdaky bentlere degişli resminamalary...

“Met Gala 2021” geçirildi

“Modanyň iň uly gijesi” diýlip atlandyrylýan “Met Gala 2021” çäresi Nýu-Ýork şäherindäki Metropoliten sungat muzeýina pul ýygnamak üçin geçirildi. Bu çärä ýyldyzlar, ýaş döredijiler...

Buker baýragynyň gysga sanawy yglan edildi

Buker baýragynyň gysga sanawy belli boldy.  Metbugat ýygnagynda eminleriniň başlygy Maýa Jasanoff: “Nobel baýragynyň eýesi Kadzuo Isiguro şu ýyl gysga sanawda çykyş edip bilmedi”...