Daily Archives: 2021-09-14

Täze show gepleşik : Ata Watan Ýyldyzlary

Täze show gepleşik öz işine başlady. Şu ýyl Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk toýy toýlanýar. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygyna bagyşlap “Atavatan Türkmenistan”  halkara...

Rüstem Hallyýew – sungata baglanan ykbalym!

Aýdym-sazyň jadylaýjy güýji islendik adama täsirini ýetirýär. Bu jadyly sungat her bir adamyň dosty, göwün syrdaşy diýsek hem ýerine düşer. Çünki, aýdym-saz ynsanyň gamlanan,...

15-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

Türkmenistan: 31 milliardlyk tebigy gaz eksporty

Şu ýylyň 8 aýynda Türkmenistanda tebigy gazyň gazylyp alnyşy 55 milliard kubmetrden geçdi. Bu geçen ýylyň degişli döwründäki görkezijiden 10,4 milliard kubmetr köpdür.  Bu...

Germaniýa Türkmenistana öz minnetdarlygyny bildirdi

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň hem-de Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Federal Daşary işler ministri Haýko Maas bilen telefon arkaly gepleşigi geçirildi. Ministr raýatlarynyň Owganystandan guramaçylykly...

Ronaldo her gezek «Mançester Ýunaýtediň» esasy düzümine girermi?

«Mançester Ýunaýtediň» baş tälimçisi Ole Gunnar Sulşer Kristiano Ronaldonyň hemişe esasy düzümde oýnap-oýnamajakdygy baradaky sowala jogap berdi. Ýeri gelende aýtsak, portugaliýaly hüjümçi topara gaýdyp geleninden...

Hytaýyň Putýan şäherinde karantin çäreleri güýçlendirildi

Koronawirusyň täze ojagy anyklananyndan soň Hyýatyň Fusýan welaýatyndaky Putýan şäheriniň ýaşaýjylaryna şäherden çykmazlyk barada maslahat berildi diýip, "Global Times" gazetiniň habarynda aýdylýar. Öň şäherde wirus...

Putin ŞHG-niň sammitine onlaýn gatnaşar

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Russiýanyň Prezidentiniň resmi internet saýtynyň habar bermegine görä, Wladimir Putin...

Özbegistana “Pfizer-BioNTech” sanjymy getirildi

Özbegistan Respublikasyna ABŞ-nyň hökümeti tarapyndan bölünip berlen "COVAX" maksatnamasynyň çäklerinde "Pfizer-BioNTech" sanjymynyň 1 million 200 müň dozasy getirildi. Bu barada özbek metbugatynda habar berildi. -...

ŞHG-niň döwlet Baştutanlarynyň sammiti

Şu ýylyň 17-nji sentýabrynda Täjigistan Respublikasynyň paýtagty Duşanbe şäherinde Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ŞHG) döwlet Baştutanlarynyň sammiti geçiriler. Şu ýyl ŞHG-niň döredilenine 20 ýyl dolýar. Täjigistanyň...