Daily Archives: 2021-09-13

14-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

Super Mario bilen hoşlaşyldy

Russiýanyň SSKA toparynyň goragçysy Mario Fernandes Russiýanyň milli ýygyndysyndaky karyerasyny tamamlady. 30 ýaşly braziliýaly Fernandes Russiýanyň milli ýygyndysyndaky çykyşyny tamamlajakdygyny belledi. Mario mundan beýläk topardaky...

Ýewropada tebigy gazyň bahasy gymmatlady

Ýewropanyň bazarynda tebigy gazyň 1 müň kubmetri 730 dollardan geçip, rekord goýdy. Bu barada geçirilen söwdalardan gelip çykýan maglumatlar tassyklaýar. Niderlandlaryň TTF indeksine görä, Ýewropanyň...

Sowuk howada ýüzümize ideg etmek      

Sowuk howada deriniň aşa guramaklygy, gyzarmaklygy ýüze çykýar, solgun bolýar. Beden sowuk howa uýgunlaşmak we mümkin boldugyça özüni goramak isleýär. Şeýlelikde, deriniň ýokarky gatlagy...

Saçlaryň düşmeginiň sebäpleri    

Halk köpçüliginde iň köp duş gelýän zatlaryň biri hem saçlary düşmegidir. Saçlaryň düşmegi adamyň özüne bolan ynamyna hem täsir edýär. Berilýän maglumatlara görä, erkek...

 “Lacoste” markasynyň taryhy

1933-nji ýyldan bäri “Lacoste”  dünýäniň iň uly markalarynyň birine öwrüldi. Dünýä meşhur eşikleriň markasy “Lacoste” 1933-nji ýylda Rene Lakoste tarapyndan döredildi. Markanyň logosyna krokodil...

Dünýädäki iň baý adam ölümsizlik startapyna maýa goýdy

Dünýädäki iň baý adam, «Amazonyň» esaslandyryjysy Jeff Bezos garrylyga garşy göreşmek üçin ömri uzaldýan tehnologiýalary döredýän «Altos Labs» startapynyň maýa goýujysyna öwrüldi. Bu barada «MIT Tech...

Guradylan kiwiniň peýdalary

Adaty kiwi 83% suwly iýmit bolup, bu miwe  sagdyn we lezzetli iýmitleriň biri hasaplanýar. Guradyýan döwründe kiwi dilimleri agramynyň we suwunyň köp bölegini ýitirýändigi...

Kakadylan ananasyň iýmitlik gymmaty

Soňky ýyllarda ýörgünli miweleriň biri bolan ananasyň guradylan görnüşi hem giňden peýdalanyýar. Ananas miwesiniň esasanam gyşda sarp edilýän guradylan miwelere goşulmagy sarp edijilere uly...

Dünýäniň iň kiçijik jandary

Bu kiçijik jandaryň bedeniniň uzynlygy 15 santimetrden, guýrugy 22 santimetre ýetip bilmeýär, başgaça bulara marmozetka maýmyny hem diýýärler. Olaryň agramy hem 100-190 gram. Marmozetkanyň...