Daily Archives: 2021-09-12

Hytaýda 5 müň adamlyk halkara karantin merkezi açylar

Hytaýyň günortasyndaky Guançžou şäherinde şu aýda 5 müň adama niýetlenen halkara karantin merkeziniň açyljakdygy mälim edildi. Ýerli KHBS-niň habar bermegine görä, Guançžou şäherindäki halkara...

Rekord girdeji! 472 500 dollara durýan ak laçyn

Saud Arabystanynda laçynlary satmak boýunça täze dünýä rekordy goýuldy. Patyşalygyň 14 döwletinden gelen laçyn seleksionerleriniň gatnaşmagynda geçirilen halkara satuwda ABŞ-dan getirilen ak laçyn rekord baha...

13-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

“Meniň Watanym” kinofestiwaly: ýeňijiler yglan edildi

Oguz han adyndaky “Türkmenfilm” birleşigi tarapyndan ýurdumyzyň kino sungaty has-da ösdürmek babatda köp sanly işler geçirilýär. Ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli hem Oguz...

Rus olimpiýa ýeňijileri “BMW X5” awtoulag sowgat aldylar

Şu ýyly Ýaponiýanyň paýtagty Tokio şäherinde geçirilen tomusky Olimpiýa oýunlarynda medal gazanan Russiýanyň milli ýygyndysynyň türgenlerine "BMW" kysymly awtoulag sowgat aldylar. Ilki bilen Russiýanyň milli...

Ronaldo Angliýa gollary bilen dolandy

12 ýyldan soňra özüni futbolyň şöhratly basgançaklaryna çykaran Angliýanyň "Mançester Ýunaýted" toparyna dolanyp gelen Kristiano Ronaldo "Nýukasl" bilen oýnalan duşuşykda 2 gezek tapawutlandy. "Mançester Ýunaýted"...

“US Open”: 18 ýaşly türgen çempion boldy

Tennis sportunyň iň abraýly hem-de möwsümiň iň soňky uly ýaryşy hasaplanýan "US Open" (Amerika Açyk) ýaryşynda 18 ýaşy britaniýaly Emma Radukanu zenanlaryň arasynda çempion...