Daily Archives: 2021-09-11

12-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

“Facebook”-yň akylly äýnegi

“Facebook” jemgyýetçilik tory kompaniýasy “Luxottica” äýnek öndürýän şereketi bilen bilelikde işläp düzen akylly äýneklerini resmi taýdan hödürledi. Ulanyjylara ses buýruklary ýa-da äýnegiň ýokarky sag tarapyndaky...

Modada ilkinji dizaýner

Çarles Frederik Uort 1846-njy ýylda dünýä inýär. 1895-nji ýylda aradan çykýar. Moda taryhynda ilkinji dizaýnerdir. Ol döwürlerde tikinçiler bolup, müşderileriň öýüne gidilip sargyt boýunça...

Ýüzümizi arassalamak üçin ýapgy taýýarlamak

Bir ýumurtganyň agyny köpürjikleýänçe çalmaly. Soňra ony ýüze çalyp, guraýança garaşmaly. Gurandan soň ýapgymyzy ýuwup aýyrmaly. Bu ýüzdäki öýjükleriň azalmagyna kömek edýär. Ýapgy...

Moda bilen gyzyklanýanlar üçin täsin maglumatlar

Penjekleriň ýeňinde ýerleşdirilen ilikler Napoleonyň döwründen galypdyr. Napoleon esgerleriniň penjekleriniň ýeňlerine burunlaryny süpürmezligiň öňüni almak üçin penjeklerinde ilik goýmaklaryny buýrupdyr Şa zenany Wiktoriýa...

Efiopiýa ertir 2014-nji ýyla girer

Gündogar Afrika döwleti bolan Efiopiýa ertir 2014-nji ýyla girmäge taýýarlanýar. Öz senenamasy we sagat ulgamyny ulanýan Efiopiýanyň bazarlaryna we söwda merkezlerine ýygnanan adamlar täze...

“Microsoft” ofislerini açmakdan ýüz öwürýär

Dünýä belli “Microsoft” kompaniýasy koronawirus ýokanjynyň “Delta” görnüşi bilen baglanyşykly ABŞ-nyň çäklerindäki edara ofislerini indiki aýyň başynda doly açmak meýilnamasyny ýatyrýandygyny mälim etdi. Tehnologiýa...

Wýetnam syýahatçylyga açylýar

Wýetnamyň iň uly adalarynyň biri bolan Fukuok adasyny geljek aýdan daşary ýurtly syýahatçylara açmagy meýilleşdirýär. Ýurduň ýolbaşçy düzümi bu ýurduň koronawirus pandemiýasy sebäpli ejir...

Garaşsyzlyk Bitaraplyk ösüşiň goşa ganaty

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: Adamzadyň diňe parahatçylyga, agzybirlige, gadyr-gymmatlylyga, salykatlylyga gönügen ruhy baýlyklaryndan uly hazyna döräpdir. Şol hazynadan her kim öz paýyny alýar. Şol hazynany...

«ПЕТРОНАС Чаригали» приглашает на работу

«ПЕТРОНАС Чаригали (Туркменистан) Сдн Бхд» приглашает квалифицированных претендентов на следующую вакансию: Место работы: г. Туркменбаши / Киянлы Техник (электрик) Предъявляемые требования: Все кандидаты должны предоставить полную...