Daily Archives: 2021-09-10

Türkmenistanyň ykdysadyýetini bazar şertlerine geçirmek çaltlandyrylar

Biziň kabul eden maksatnamalarymyz ykdysadyýetimizi bazar şertlerine geçirmekden ybarat, diýip hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly mejlisinde belläp geçdi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi...

Türkmenistandan Russiýa 20-nji ýörite uçar gatnawy

Türkmenistanyň Türkmenabat şäherindäki halkara howa menzilinden Russiýanyň Moskwa şäherine nobatdaky ýörite uçar gatnawy amala aşyryldy. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi internet sahypasynda...

Türkmen-özbek toparynyň 16-njy mejlisi geçiriler

Şu ýylyň 13-14-nji sentýabrynda Daşkent şäherinde geçiriljek söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň nobatdaky 16-njy mejlisine hem-de suw hojalygy meseleleri boýunça...

2022-nji üçin maýa goýum maksatnamasy taýýarlanar

2022-nji ýyl üçin maýa goýum maksatnamasynyň taýýarlanmagy göz öňünde tutulýar. Bu barada hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly mejlisinde belläp geçdi. "Watan" habarlar gepleşiginde...

Nebitiň önümçilik mukdarlary artdyrylar

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzyň nebitgaz pudagynyň öňünde durýan wezipeler barada durup geçip, nebitiň çykarylýan möçberlerini artdyrmagyň, nebiti gaýtadan...

Sentýabr aýynda 4 bina ulanmaga berler

Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde şu ýylyň 8 aýyndaky, ýagny ýanwar-awgust aýlaryndaky makroykdysady görkezijiler barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly,...

Türkiýäniň tälimçisi Şenol Güneş wezipesinden boşadyldy

Türkiýäniň futbol boýunça milli ýygyndysynyň tälimçisi Şenol Güneş wezipesinden boşadyldy. Bu barada Türkiýäniň Futbol federasiýasy habar berýär. 022-nji ýylda geçiriljek dünýä çempionatynyň saýlama tapgyrynda...

11-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

“Taliban”: Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmäge ygrarly

"Taliban" hereketiniň resmi wekili Zabiulla Mujahid bu hereketiň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy ösdürmäge ygrarlydygyny we Owganystanyň halkynyň hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmakdaky roluna oňyn baha berýändigini aýtdy. "orient.tm" internet...

“Microlino 2.0” – kiçijik şäher ulagy

Kiçijik elektrik şäher ulagy “Microlino 2.0” önümçilige taýyn ýagdaýda Mýunhende sergide peýda boldy. 1950-nji ýyllaryň ortalarynda şeýle ulag öndüirilip, onuň önümçiligi 1962-nji ýylda togtadylypdy. Bu ajaýyp...