Daily Archives: 2021-09-09

10-njy sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

Şa zenanyň bilezikleri auksiona çykarylar

“Christie” auksion öýi, Lýudowik XVI aýaly şa zenany Mariýa Antuannette degişli bolan iki sany göwher bilezigi Ženewada satuwa çykarar. Auksion 9-njy noýabrda geçiriler. Şaý-sepleriň takmynan...

Nohudyň peýdaly aýratynlyklary

Nohutda adam bedeni üçin zerur bolan köp mukdarda witaminler we minerallar, iýmit süýümi we tebigy kislotalar bar. Nohudyň düzüminde C witamini, witamin B6, A...

Türkmen futbolçysynyň rekordyny gaýtalap bilýän ýok

Golaýda serbiýaly hüjümçi Boýan Matiç Özbegistan çempionatynda  Daşkendiň  «Pahtakor» toparynyň düzümünde gol geçirmek bilen, öz adyny bu toparyň düzümünde gol geçiren 24-nji daşary ýurtly...

Hytaý Owganystana sanjym kömegini berer

Hytaý Halk Respublikasy "Taliban" hereketi tarapyndan dolandyrylýan Owganystana 31 million dollar möçberinde azyk önümleri, gyş möwsümi üçin harytlar, sanjym we derman serişdelerinden düzülen kömegi...

Ýary gije harby ýöriş geçirildi

Koreýa Halk Demokratik Respublikasy milli baýramy bolan ýurduň döredilen gününi belleýär. Ýurduň metbugatynyň habar bermegine görä, ýurduň döredilmeginiň 73 ýyllygy mynasybetli Phenýan şäherinde ýary...

Dünýäniň iň gowy şäheri belli boldy

Halkara metbugat media kompaniýasy “Time Out” -yň habaryna görä, gyzyl reňkli köprüsi we ösen tehnologiýa pudagy bilen eýýäm dünýä belli bolan San-Fransisko “Dünýäniň iň...

“Airbus” uçar satuwynda öňde barýar

Ýewropanyň awiasiýa kompaniýasy “Airbus” üçin pandemiýa başlaly bäri, uçar satuwynda iň gowy aýy boldy. Kompaniýanyň maglumatlaryna görä, ýylyň ilkinji sekiz aýynda yewropaly uçar öndürijiler ...

HOK-yň öňki prezidentiniň ady dakyldy

Soçidäki köçeleriň birine Halkara Olimpiýa komitetiniň öňki prezidenti Žak Roggeniň ady dakyldy. Bu gün Soçi şäher häkimi Alekseý Kopaýgoroskiý öz telegram kanalynda bu hakynda habar...

Türkmenistanyň Prezidenti KHDR-iň Baştutanyny gutlady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Koreýa Halk Demokratik Respublikasynyň Döwlet işleri boýunça Başlygy Kim Çen...