Daily Archives: 2021-09-08

9-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

“Porsche”: elektrikli sport ulagyny öndürdi

"Porsche" kompaniýasy durnukly materiallardan ýasalan ilkinji elektrik togy bilen işleýän  "Mission R" sport ulagyny tanyşdyrdy. 0-dan 100 kilometr tizlige 2,5 sekuntda çykyp biljek bu...

Kanýe Uest aýdym-saz taryhyna girdi

Ejesiniň adyny göterýän “Donda” albomy bilen aýdym-saz ýazgylarynda üstünlik gazanan, 44 ýaşly amerikan aýdymçysy Kanye Uest, 10-njy gezek “Billboard's Top 200”-de albomyny birinji orna...

8-nji sentýabr – Halkara žurnalistleriň raýdaşlyk güni

Maksadyňyz dünýäni üýtgetmek bolsa, žurnalistikanyň has gysga ýoldugyna ynanýaryn Tom Stoppard Her bir käriň, hünäriň öz tapawutly taraplary bar. Bu durmuşymyzy onsuz göz öňüne getirmek mümkin...

Smartfon arkaly infeksiýa geçip biler

Britaniýadaky Surreýa uniwersitetiniň alymlary tarapyndan geçirilen gözlegleriň netijesinde yglan edilen hasabatda smartfonyň ýüzünde juda köp howply mikroblaryň bolmagynyň mümkindigi aýdylýar. Alymlar synag wagtynda ýönekeý adamlar...

“Mersedes” lýuks modellerini görkezýär

Germaniýanyň awtoulag öndürijisi “Mersedes” kompaniýasy indiki hepde geçiriljek Mýunhen ulag sergisiniň öňüsyrasynda birnäçe täze elektrik awtoulaglary barada giňişleýin maglumatlar berdi. Olar iki sany “SUV” görnüşleri...

«Bagtyýarlyk» gaz käninde täze taslama badalga berildi

«Bagtyýarlyk» şertnamalaýyn çägiň günbatar böleginiň gaz ýataklarynda ýerüsti desgalaryň gurluşygyna girişildi, bu ýataklary Önümi paýlaşmak hakynda Ylalaşyga laýyklykda, Hytaýyň milli nebitgaz korporasiýasynyň (CNPC) «Amyderýa»...

Kuba dünýäde ilkinji bolup, bu ädime başlady

Kuba dünýäde birinji bolup kiçi ýaşdaky çagalary koronowirusa garşy emlemäge girişdi. Duşenbe güni Senfuegos welaýatynda 2 ― 11ýaş aralygyndaky çagalary bejermäge girişildi.  Bejermekde Kubanyň özünde...

“Google”-dan täze smartfon: “JioPhone Next”

“Google” kompaniýasy bahasy 50 dollardan täze smartfon “JioPhone Next” modelini hödürlär. Smartfon dünýäsinde ýokary derejeli “Pixel” modelleri bilen tanalýan “Google” ähli ulanyjylara “Android” tejribesini hödürlemek...

“Apple” güýzki tanyşdyryş çäräsi: täze “iPhone” gelýär

ABŞ-nyň dünýä belli “Apple” kompaniýasy 14-nji sentýabrda “iPhone” smartfonynyň täze modeliniň we başga-da birnäçe täze önümleriniň onlaýn tanyşdyryş dabarasyny geçirer. Bu täzelik barada kompaniýa...