Daily Archives: 2021-09-04

Ronaldo Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi

Angliýanyň "Mançester Ýunaýted" futbol toparynyň portugaliýaly hüjümçisi Kristiano Ronaldo Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi. 2022-nji ýyldaky dünýä çempionatynyň saýlama oýunlarynda Irlandiýa (2-1) garşy iki pökgi geçirip,...

ÝUNISEF: işe alýar

ÝUNISEF edarasynyň Türkmenistandaky wekilhanasy täze iş orny barada bildiriş çap etdi. Özüniň jemgyýetçilik torundan täze iş ornuny yglan etdi. Hususan-da, Saglygy goraýyş we derman senagaty...

Türkmenistanyň ykdysadyýetine 200 milliard dollar maýa goýuldy

Maýa goýumlar ykdysadyýeti diwersifikasiýa etmek üçin esasy gural hökmünde çykyş edýär. Her ýyl ykdysadyýete gönükdirilýän maýa goýumlaryňjemi içerki önümdäki paýy 25 — 30 göterime...

Olar üçin Ýewropa syýahat çylşyrymlaşýar

Amerikalylar üçin Ýewropa döwletlerine syýahat etmek soňky günlerde kynlaşýar. Munuň sebäbi hökmünde bolsa ABŞ-da koronowirus hadysalarynyň köpelmegi bilen düşündirilýär. Ýewropa Bileleşigi mundan bir hepde ozal...

5-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

Kosmosda burç gülledi

Halkara kosmos bekedinde ilkinji gezek burç gülledi. Bu barada amerikaly astronawt Megan MakArtur özüniň "Twitter" jemgyýetçilik tory sahypasynda mälim etdi. - Kosmos ajy burçy barada...

ÝB 300 million doza sanjym alar

Ýewropa Bileleşigi Beýik Britaniýanyň "AstraZeneca" kompaniýasyndan 300 milion doza sanjym almak babatda şertnama baglaşdy. Britan öndüirjisi 2022-nji ýylyň martyna çenli bu sanjymlary üpjün eder. Ýewropa...

Awtoulag serişdeleriniň sürüjilerini taýýarlamak hakyndaky Düzgünnama kabul edildi

Ýurtda awtoulag hyzmatlaryna bolan barha artýan islegleri kanagatlandyrmak, ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolan ulag serişdeleriniň sürüjilerini taýýarlamak...

“An-2” kysymly uçarlar üçin awiabenzin öndürilýär

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanowyň hasabatyna görä, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda ýurdumyza daşarky bazarlardan getirilýän nebit önümleriniň ornuny tutýan önümleri öndürmek boýunça...

Hususylaşdyryljak desgalaryň sanawy taýýarlandy

Ýurdumyzyň döwlet eýeçiligini netijeli dolandyrmak, ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda hususy ulgamyň kuwwatyndan giňden peýdalanmak hem-de kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek üçin oňaýly şertleri döretmek boýunça...