Daily Archives: 2021-09-03

Lebap welaýatynda täze elektrik stansiýasy ulanmaga berildi

Şu gün ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygynyň baýramçylygynyň öňüsyrasynda Lebap welaýatynda Ýaponiýanyň "Sumitomo Corporatıon" kompaniýasynyň gatnaşmagynda gurlan täze elektrik stansiýasy ulanmaga berildi. "Watan" habarlar...

Pagta ýygymyna badalga berilýär

Ýurdumyzyň oba hojalygynda ýene-de bir möhüm hem-de gyzgalaňly döwür ýetip geldi. Watanymyzda ösdürilip ýetişdirilen pagtanyň ýitgisiz ýygnalyp alynmagy üçin görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat...

Hökümet münberi açylyp ulanmaga berler

Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli paýtagtymyzda birnäçe desgalaryň, şol sanda Köpetdagyň eteginde ýerleşýän täze gulan Hökümet münberiniň açylmagy mynasybetli 16-njy sentýabrda guraljak medeni...

4-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

NASA: uçýan taksi synaglary başlandy

Amerikanyň milli kosmos we awiasiýa dolandyryş gullugy (NASA) "Joby Aviation" atly bir kompaniýa bilen hyzmatdaşlykda uçýan taksileriň synag uçuşlaryny amala aşyrmaga başlady. Uçýan taksileriň...

Hytaýda ekin ekip bolýan 51 gatly bina gurlar

Hytaýda ekin ekip bolýan 51 gatly bina gurlar. Çeşmä görä, bu uly bina 218 metr beýiklikde bolmaga niýetlenendir. Şençžen şäherinde gurulmagy niýetlenen binanyň taslamasy italýan...

Koronowirusyň täze görnüşi ýüze çykaryldy

Koreýa Respublikasynyň saglygy goraýyş işgärleri ýurtda koronowirus pandemiýasynyň täze görnüşini ýüze çykardylar. Täze görnüşli kesel eýýäm «Mu» diýlip atlandyryldy. «RIA Nowosti» pandemiýanyň bu görnüşiniň eýýäm...

Programma önümini sertifikatlaşdyrmagyň Tertibi tassyklandy

“Türkmenstandartlary” baş döwlet gullugy tarapyndan  Programma önümini sertifikatlaşdyrmagyň Tertibi tassyklandy. Programma önümini sertifikatlaşdyrmagyň Tertibi Türkmenistanda öndürilen we daşary ýurt döwletlerinden getirilýän programma önümlerini sertifikatlaşdyrmagyň...

Türk raýatlaryna Türkmenistanda sanjym etmegiň tertibi

Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi internet sahypasynda "Covid-19" ýokanjyna garşy sanjym etmek isleýän Türkmenistandaky türk raýatlary üçin bildiriş çap edilipdir. Şoňa görä, Türkmenistanda ýaşaýan türk...

Ýurdumyz asuda, durmuşymyz abadan

Iň ýokary gymmatlyk adam hasaplanýan ýurdumyzda Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda döwletimizde durmuşa geçirilýän giň gerimli özgertmeleriň ählisi ynsan saglygyny goramakdan, il-günüň abadan durmuşda ýaşamagyndan...