TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Sentýabr 2, 2021

Türkmenistanda açyljak elektrik stansiýasy Owganystana hem peýda getirer

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyza iş sapary bilen gelen Ýaponiýanyň wekiliýetiniň ýolbaşçysy, ykdysadyýet, söwda we senagat boýunça döwlet ministri Edzima Kiýosini kabul etdi. Türkmen-ýapon hyzmatdaşlyk...

Ýaponiýanyň ministriniň Türkmenistana sapary

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyza iş sapary bilen gelen Ýaponiýanyň wekiliýetiniň ýolbaşçysy, ýurduň Ykdysadyýet, söwda we senagat boýunça Döwlet ministri Edzima Kiýosini kabul etdi. Duşuşygyň...

3-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz...

Afrikada güýçli tupan turdy we gar ýagdy

Aýdylmagyna görä, şemalyň tizligi sagatda 80 kilometre ýetdi. Günorta ýarym şarda gyş höküm sürýän bolsa-da, şeýle howa şertleri Günorta Afrika üçin adaty däl. Ýerli ýaşaýjylar, esasanam...

Birman üzümi we onuň ähmiýeti

Birman üzümi haýal ösýän, mydama gök öwüsýän agaç bolup, boýy 25 metre, ini 7 metre çenli ýetip bilýär. Baldagynyň kese-kesigi tegelek görnüşli, miweleriniň diametri 2-3...

Sanly ulgamyň halkara gatnaşyklaryna täsiri: sanly diplomatiýa

Ylmyň we tehnikanyň ösmegi halkara gatnaşyklary ulgamyny çetde goýmady. Diplomatiýany häzirki zaman şertlerine uýgunlaşdyryp täze usullaryň peýda bolmagyna getirdi. Ýagny sanlylaşma eýýamynda sanly diplomatiýa durmuşda...

2-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz...

“Sanly ykdysadyýetiň tehnologiki esaslary: bulut hasaplamalary we uly göwrümli maglumatlar.”

Ata Watan Eserleri
Bulut tehnologiýalaryny ýaýbaňlandyrma modelleri. Ýaýbaňlandyrma boýunça bulutlary hususy , umumy we gibrid toparlara bölýärler. Hususy bulutlar – kärhananyň içki bulut infrastrukturasy we hyzmaty. Bu bulutlar...

“Ýe­ri­ne ýe­ti­rip bol­ma­jak tab­şy­ryk-7” filminiň görkezilişi yza süýşürildi

“Paramount” kinostudiýasy koronawirus pandemiýasy sebäpli “Ýe­ri­ne ýe­ti­rip bol­ma­jak tab­şy­ryk-7” (MIS­SI­ON: IM­POS­SIB­LE 7)filminiň görkezilişiniň 2022-nji ýylyň 30-njy sentýabryna süýşürilendigini habar berdi. Metbugatda habar berlişine görä, ozal...

“Sanly ulgamynda ösüşlik”

Ata Watan Eserleri
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda geçirilýän bilim özgertmeleriniň esasynda ýurdymyzyň bilim ulgamyny kämilleşdirmek, ýaş neslimizi milli we umumy adamzat gymmatlyklary esasynda terbiýelemek, bäsleşige...