TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Sentýabr 1, 2021

Türkmenistan Owganystana ynsanperwer kömegini ugratdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Owganystana ynsanperwerlik kömegi ugradyldy. Bu bolsa goňşy ýurtda bolup geçen wakalardan soňra türkmen tarapynyň Owganystana ýollan ilkinji üpjünçiligi bolup...

Annak Sähetmyradow adyndaky 42-nji orta mekdebi açyldy

Şu gün ýurdumyzda Bilimler we talyp ýaşlar güni hem-de 2021-2022-nji täze okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli baýramçylyk çäreleri ýaýbaňlandyryldy. Şol çäreleriň hatarynda Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň...

1-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz...

Gyrgyzystan we Özbegistan Garaşsyzlyk baýramyny belledi

Merkezi Aziýa ýurtlaryndan Gyrgyz Respublikasy bilen Özbegistan Respublikasy özüniň baş baýramy – Garaşsyzlyk baýramyny belledi. 31-nji awgustda Gyrgyz Respublikasy, 1-nji sentýabrda bolsa, Özbegistan Respublikasy Garaşsyzlygynyň...

Wirtual kärhanalar –elektron işewürligiň esasydyr

Ata Watan Eserleri
Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, ykdysadyýetiň ählumumy sanly ulgama geçirilmegi kärhanalardan, guramalardan we kompaniýalardan hünärmenleriň innowasion tehnologiýalary çalt özleşdirmegi, şeýle hem kiberhowpsuzlyk meselelerine aýratyn...

Yslam ýurtlary koronawirusa garşy bilelikde göreşer

Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde Yslam ösüş bankynyň dolandyryjylar geňeşiniň nobatdaky ýyllyk mejlisi geçirilýär. 1-4-nji sentýabr aralygynda Daşkentdäki Halkara kongresler merkezinde geçirilýän duşuşyga Yslam ösüş banky...

Elektron senagaty – döwrüň derwaýys meselesi

Ata Watan Eserleri
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda bazar ýörelgeleri esasynda milli ykdysadyýetimiziň ösüşini dünýäniň ösen ýurtlarynyň derejesine ýetirmek ýurdumyzyň esasy wezipeleriniň biridir. Hormaty Prezidentimiziň şu...

Ýewropa Bileleşigi sanjym maksadyna ýetdi

Ýewropa Bileleşiginde “COVID-19” koronawrisu ýokanjyna garşy sanjym etmek işinde uly üstünlikler gazanyldy. Uly ýaşly adamlaryň 70 göterimi sanjym edildi. Bu barada Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Ursula...

“Ýedidogan” işe çagyrýar

Ata Watan Eserleri
Işgär alynýar * Elektrik * Mehanik * Enjam operatory * Kömekçi işçi Aýlyk haky gürrüňdeşlikden soňra ukybyna görä kesgitlener. Harby gullukçylara harby atlary dakyldy  ...