Home 2021 Sentýabr

Monthly Archives: Sentýabr 2021

Türkmenistan Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny giňden belläp geçdi

Türkmen halky Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyny bitewilik we jebislik ruhunda özboluşly joşgun bilen garşylady. Türkmenistanyň başlangyjy bilen “Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly”...

«EXPO 2020 Dubaý» halkara sergisi başlaýar

1-nji oktýabrda Birleşen Arap Emirliklerinde «EXPO 2020 Dubaý» iri halkara sergisi öz işine başlar. Bu abraýly halkara forumyna dünýäniň 190-dan gowrak döwleti bir hatarda...

Pýer Kardin kim?

Pýer Kardin 1922-nji ýylda Italiýada dünýä inýär. Iki ýaşyndaka maşgalasy bilen Fransiýa göçüp gidýär. Ol 14 ýaşyndaka tikinçiniň ýanynda kömekçi bolup, işe başlaýar.Ol  Parižde...

Aşgabady wasp etmek bäsleşiginiň ýeňijisi – Atageldi Garýagdyýew

Türkmenistanyň Prezidentiniň başlangyjy boýunça ýurdumyzyň medeniýet we sungat işgärleriniň arasynda Aşgabady wasp etmek boýunça geçirilen bäsleşikde «Aşgabat» atly aýdymy bilen Türkmenistanyň halk artisti Atageldi...

“Prada” markasynyň taryhy

Aýakgaplaryň görnüşi bilen halkyň ünsüni özüne çeken  “Prada” markasy 1913-nji ýylda Mario Prada tarapyndan  Italiýada döredildi. Şol bir wagtyň özünde kompaniýa  Mario Pradanyň adyny...

ÝB-niň ýörite wekili Türkmenistana sapara geler

Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýakynda bellenilen Ýörite wekili ilçi Tern Hakala Türkmenistanda saparda bolar. Bu barada Ýewropa Geňeşiniň Başlygy Şarl Mişeliň Türkmenistanyň Prezidentine...

Gyşky Olimpiýa oýunlaryna halkara janköýerleri çagyrylmaýar

Daşary ýurt janköýerleri Hytaýyň paýtagty Pekin şäherinde geçiriljek gyşky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşyp bilmezler. Bu barada Halkara Olimpiýa komitetiniň metbugat gullugy habar berdi. Diňe Hytaýyň ýaşaýjylary...

Bäsleşik: onlaýn wideo bäsleşigi

BMG-niň betbagtçylyklaryň töwekgelçiligini peseltmek baradaky bölümi Betbagtçylyklaryň töwekgelçiligini peseltmegiň halkara gününe bagyşlap, onlaýn wideo bäsleşigini yglan edýär we betbagtçylyklaryň töwekgelçiligini peseltmek barada habardarlygy ýokarlandyrmaga...

Altyndan ýasalan “iPhone”

ABŞ-nyň "Apple" kompaniýasynyň "iPhone" smartfony altyndan ýasaldy. Kompaniýanyň soňky smartfony bolan "iPhone 13 Pro Max" telefony altyndan ýasalyp, müşderilere hödürlendi. 50 müň dollar bahasy bolan...

“Alibaba” kompaniýasyndan kriptowalýuta karary

Hytaý döwletiniň kriptowalýutany çäklendirmek babatdaky çözgüdinden soňra ýurduň elektron söwda ägirdi “Alibaba” kompaniýasy degişli beýannama çap etdi. Düýbi Hytaýda ýerleşýän bu kompaniýa, Hytaý Halk...